Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 1308 szt. drzewOgłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 1308 szt. drzew rosnących przy drogach powiatowych położonych na terenie 11 gmin Powiatu Kaliskiego.

Kupujący zobowiązany będzie do wycięcia przedmiotowych drzew oraz uprzątnięcia gałęzi pozostałych po ścince do dnia 31 marca 2009 r.
Wycięcia drzew i uprzątnięcia gałęzi kupujący wykona na własny koszt.
Kupujący zobowiązany będzie do zawarcia na własny koszt oraz przedłożenia sprzedającemu przed podpisaniem umowy kupna - sprzedaży, odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji wycinki drzew.
Nabywca będzie zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna - sprzedaży, na wskazane przez prowadzącego przetarg konto bankowe.
Cena wywoławcza wynosi 60 239 zł.
Szczegółową informację o regulaminie i przedmiocie przetargu udziela Robert Garncarek, Wydział Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, plac Św. Józefa nr 5. pok.236 / tel. 0-62 5014284 /
Oferta cenowa kupna przedmiotowego drewna powinna zawierać: adres, nazwę oferenta oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 10 marca 2008 roku do godziny 11:00 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, 62-800 Kalisz, pl. Św. Józefa 5 (pok. 204 Kancelaria Starostwa).
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 marca 2008 roku od godzinie 11:30 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w pokoju nr 103.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta ( na każdej zapisanej stronie )
Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kalisz dn. 22.02.2008 rok.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  28‑02‑2007 12:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  28‑02‑2007 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2008 17:35:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie