Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Kaliski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art.11 ust.1, art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowościach:

- Lipe gm. Blizanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0016-Lipe, arkusz mapy 1, działka nr 100/2 o pow. 0,2000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00066492/3. Działka ta stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione klasy VI.

- Kakawa Kolonia, gm. Godziesze Wielkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0008- Kakawa Kolonia, arkusz mapy 1, działka nr 45/3 o pow. 0,0200 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00065773/0.
Działka stanowi grunty orne klasy VI.


Dla wyżej wymienionych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
- Gminy Blizanów - działka nr 100/2 stanowi tereny dolesień,
- Gminy Godziesze Wielkie - działka nr 45/3 stanowi tereny zabudowy z wymaganym przekształceniem.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
- dla działki nr 100/2 - 840 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych)
- dla działki nr 45/3 - 790 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości:
- dla działki nr 100/2 - 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych)
- dla działki nr 45/3 - 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych)
na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu BZ WBK S.A. I Oddział Kalisz 70 1090 1128 0000 0000 1223 6885 z dopiskiem "wadium za działkę nr 100/2 lub 45/3 stanowiącą własność Skarbu Państwa".
Do dnia 9 maja 2008 r. wadium powinno znajdować się na w/w koncie Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 14 maja 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy Placu św. Józefa 5, pokój 132 I piętro:
na działkę 100/2 o godz. 9°°, na działkę nr 45/3 o godz.10°°.

W/w nieruchomości nie posiadają obciążeń i zobowiązań.
Przebieg granic nieruchomości nie jest ustalony.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności w drodze umowy obciążają nabywcę nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów.

Wszelkich informacji o przetargu i nieruchomościach udziela Starostwo Powiatowe w Kaliszu, przy Placu św. Józefa 5, I piętro, pokój 127 lub telefonicznie pod nr (0-62) 5014256 .

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  25‑10‑2007 10:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  25‑10‑2007 10:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2008 08:54:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie