Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa


Starosta Kaliski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art.11 ust.1, art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261,poz. 2603 z poźn. zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lipe gm. Blizanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0016-Lipe, arkusz mapy 1, działka nr 100/2 o pow. 0,2000 ha, zapisanej w księdze wieczystej na KZ1A/00066492/3. Działka ta stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione klasy VI.


Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Blizanów działka nr 100/2 stanowi tereny dolesień.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu BZ WBK S.A. I Oddział Kalisz 70 1090 1128 0000 0000 1223 6885 z dopiskiem "wadium za działkę nr 100/2 stanowiącą własność Skarbu Państwa".
Do dnia 10 października 2008 r. wadium powinno znajdować się na w/w koncie Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 14 października 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy Placu św. Józefa 5, pokój 132 , I piętro o godz. 9:00.

W/w nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.
Przebieg granic nieruchomości nie jest ustalony.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnychwinni posiadać stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności w drodze umowy obciążają nabywcę nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 14 maja 2008 roku.
Wszelkich informacji o przetargu i nieruchomości udziela Starostwo Powiatowe w Kaliszu, przy Placu św. Józefa 5, I piętro, pokój 127 lub telefonicznie pod nr (0-62) 5014256.
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  07‑12‑2007 13:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  07‑12‑2007 13:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2008 10:56:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie