Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa



Starosta Kaliski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art.11 ust.1, art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Piskory, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 0021-Piskory, arkusz mapy 2, działka nr 154/3 o pow. 0,1800 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00066497/8. Działka ta stanowi w ewidencji gruntów użytki rolne zabudowane klasy VI ( B - R VI ), jest zabudowana domem mieszkalnym do kapitalnego remontu o powierzchni użytkowej 46 m2 oraz ruinami budynku gospodarczego.
Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów działka położona jest w terenach zabudowy zagrodowej, preferowanej do przekształcenia na zabudowę letniskową.

Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 26 maja 2008 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy Placu św. Józefa 5, pokój 132 I piętro o godz. 10:00.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 500 zł ( słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 200 złotych na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu BZ WBK S.A. I Oddział Kalisz 70 1090 1128 0000 0000 1223 6885 z dopiskiem ,,wadium za działkę nr 154/3 stanowiącą własność Skarbu Państwa".
Do dnia 21 maja 2008 r. wadium powinno znajdować się na w/w koncie Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.
Przebieg granic nieruchomości nie jest ustalony.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowania do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności w drodze umowy obciążają nabywcę nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów.
Wszelkich informacji o przetargu i nieruchomościach udziela Starostwo Powiatowe w Kaliszu, przy Placu św. Józefa 5, I piętro, pokój 127 lub telefonicznie pod nr (0-62) 5014256 .
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  07‑12‑2007 08:44:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  07‑12‑2007 08:44:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑04‑2008 09:37:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie