Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 853 szt. drzew


Ogłoszenie o przetargu

1. Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 853 szt. drzew rosnących w granicach pasa dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Kaliskiego.

2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna z wycinki 853 szt. drzew w gminach: Blizanów, Ceków Kolonia, Godziesze, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków.


Oferent na własny koszt dokona wycinki i zrywki drzew, zfrezuje lub wytnie pnie drzew rosnących w poboczach dróg do poziomu gruntu oraz uporządkuje teren po wycince do dnia 10.12.2009 roku.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany:

1) do zawarcia umowy kupna - sprzedaży na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do regulaminu.

2) zapłacenia ceny za drewno w terminie 30 dni od zawarcia umowy na wskazane konto bankowe.

3. Cena wywoławcza wynosi 50 556,80 zł.

4. Oferta powinna zawierać:

1) nazwę i adres oferenta,

2) oferowaną cenę kupna drewna,

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) zobowiązanie do posiadania na czas wykonywania umowy ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta ( na każdej zapisanej stronie).

5. Ofertę należy złożyć do dnia 18 maja 2009 roku do godziny 10:00 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, pok. 8-9, w zapieczętowanej kopercie, posiadającej następujące oznaczenia: adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, nazwę zamówienia: " Oferta na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 853 szt. drzew - nie otwierać przed 18.05.2009 r.", adres, na który sprzedający odeśle ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.05.2009 roku o godzinie 10:30 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w pokoju nr 131.

7. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, ul. Św. Józefa nr 5. pok. 200 - 205 / tel. 0 -62 5014284, 5014288.

8. Przetarg może zostać unieważniony bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Załączniki:

1) Regulamin przetargu

2) Projekt umowy

są dostępne poniżej:

Plik pdf Zawiadomienie
22‑05‑2009 08:56:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin
06‑05‑2009 11:30:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Umowa kupna - sprzedaży
06‑05‑2009 11:30:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  06‑05‑2009 11:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  06‑05‑2009 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2009 19:47:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie