Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 75 szt. drzew


Kalisz dnia, 27.08.2009 r.

Ogłoszenie o przetargu


 1. Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 75 szt. drzew rosnących w granicach pasa drogi powiatowej położonej na terenie Powiatu Kaliskiego.

 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna z wycinki 75 szt. drzew w gminie Blizanów.

Oferent na własny koszt dokona wycinki i zrywki drzew, zfrezuje lub wytnie pnie drzew rosnących w poboczach dróg do poziomu gruntu oraz uporządkuje teren po wycince do dnia 30.09.2009 roku.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany:

1) do zawarcia umowy kupna - sprzedaży na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do regulaminu.

2) zapłacenia ceny za drewno w terminie 30 dni od zawarcia umowy na wskazane konto bankowe.

 1. Cena wywoławcza wynosi 7 946,40 zł.

 2. Oferta powinna zawierać:

  1. nazwę i adres oferenta,

  2. oferowaną cenę kupna drewna,

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  4. zobowiązanie do posiadania na czas wykonywania umowy ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta ( na każdej zapisanej stronie).

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2009 roku do godziny 10:00 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, pok. 8-9, w zapieczętowanej kopercie, posiadającej następujące oznaczenia: adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, nazwę zamówienia: " Oferta na sprzedaż drewna, planowanego do pozyskania z wycinki 75 szt. drzew - nie otwierać przed 31.08.2009 r.", adres na który sprzedający odeśle ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.08.2009 roku o godzinie 10:30 w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w pokoju nr 131.

 3. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, ul. Św. Józefa nr 5. pok. 200 - 205 / tel. 0 -62 5014284, 5014282.

 4. Przetarg może zostać unieważniony bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 5. Załączniki:

1) Regulamin przetargu

2) Projekt umowy

są dostępne na stronie internetowej: http://bip.powiat.kalisz.pl/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
213KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik do umowy
27‑08‑2009 10:25:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
106KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Umowa kupna - sprzedaży
27‑08‑2009 10:24:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin
27‑08‑2009 10:24:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie
27‑08‑2009 10:23:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
747KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  27‑08‑2009 10:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  27‑08‑2009 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑08‑2009 10:22:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie