Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa


Starosta Kaliski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38 ust.1, 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa:

- położonej we wsi Annopol, gmina Lisków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 277/2 o pow. 0,1600 ha, obręb Annopol, arkusz mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00008136/6.

Na części nieruchomości o pow. 0,1300 ha znajdują się ruiny po byłej zabudowie siedliskowej (B-RVI), pozostała część o pow 0,0300 ha stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz-RVI). Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisków, określono przeznaczenie nieruchomości jako tereny rolne.

- położonej w Kakawie Nowej, gm. Godziesze Wielkie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 126 o pow. 1,7700 ha, obręb Kakawa Nowa, arkusz mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej nr Z1A/00032765/1.

Część nieruchomości o pow. 0,10 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym, inwentarsko-składowym z wiatą i stodołą, pozostała część o pow. 1,67 ha stanowiąca grunty orne, łąki, pastwiska (RV, Ł IV, PsV) jest wydzierżawiona do 31.07.2010 r. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie określono przeznaczenie nieruchomości jako zabudowa mieszkaniowa, tereny upraw polowych, łąki, pastwiska.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

- działki nr 277/2 poł. w Annopolu- 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100),

- działki nr 126 poł. w Kakawie Nowej - 176 300 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości:

- dla działki nr 277/2 poł. w Annopolu - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100),

- dla działki nr 126 w Kakawie Nowej - 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Kalisz 51 8404 0006 2008 0022 4552 0001 z dopiskiem "wadium za działkę poł.
w Annopolu, za działkę poł. w Kakawie Nowej". Do dnia 25 maja 2010 r. wadium powinno znajdować się na ww. koncie Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu przed otwarciem przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony 2 czerwca 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pl. Św. Józefa 5, pokój 131 (I piętro), na działkę nr 277/2 poł. w Annopolu o godz. 1100, na działkę nr 126 poł. w Kakawie Nowej o godz. 1200 .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowanie do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności w drodze umowy obciążają nabywcę nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, pok. nr 132, tel. 62 5014 251.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  22‑04‑2010 09:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  22‑04‑2010 09:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2020 13:47:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie