Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa


Starosta Kaliski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kakawie Nowej, gm. Godziesze Wielkie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 126 o pow. 1,7700 ha obręb Kakawa Nowa, arkusz mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00032765/1.
Część nieruchomości o pow. 0,10 ha, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym, inwentarsko-składowym z wiatą, stodołą, pozostała część o pow. 1,67 ha stanowi grunty orne, łąki, pastwiska (RV, Ł IV, PsV).
Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie, określono przeznaczenie nieruchomości jako zabudowa mieszkaniowa, tereny upraw polowych, łąki, pastwiska.
Przetarg zostanie przeprowadzony 7 września 2010 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu - Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pl. Św. Józefa 5, pokój 131, I piętro, o godz. 11:00.
Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 2 czerwca 2010 r.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowanie. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności w drodze umowy obciążają nabywcę nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88 150,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Kalisz 88 8404 0006 2008 0022 4510 0004 z dopiskiem "wadium za nieruchomość położoną w Kakawie Nowej".
Do dnia 1 września 2010 r. wadium powinno znajdować się na ww. koncie Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu przed otwarciem przetargu.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, pok. nr 132, tel. 62 50 14 251 lub 62 50 14 258.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  03‑08‑2010 08:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  03‑08‑2010 08:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2010 09:32:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie