Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu PaństwaStarosta Kaliski działając w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art.38 ust. 1, 2 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa :
położonej we wsi Piegonisko Kolonia, gmina Brzeziny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27 o pow. 0,1400 ha /użytki rolne zabudowane - B-RVI/, obręb 0011 Piegonisko Kolonia, arkusz mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00074051/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość położona jest we wsi Piegonisko Kolonia 8 km od siedziby Gminy Brzeziny w kierunku na Błaszki, przy drodze asfaltowej na wsi o małym stopniu zurbanizowania. Działka gruntu ma kształt prostokąta, ogrodzona jest w części płotem drewnianym. Zabudowę stanowi stary drewniany budynek mieszkalny, parterowy, niepodpiwniczony oraz szopa drewniana przyległa do budynku. Stan techniczny budynku bardzo zły.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka nr 27 leży na terenie opisanym jako: zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługi i drobna wytwórczość.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.340 zł. /słownie : dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści zł./
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości : 900 zł /słownie : dziewięćset zł./ na konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu nr 88 8404 0006 2008 0022 4510 0004 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej Oddział Kalisz z dopiskiem "wadium za działkę położoną w Piegonisku Kolonii gm. Brzeziny".
Do dnia 14 lipca 2011 r. wadium powinno wpłynąć na ww. konto Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg zostanie przeprowadzony dnia 18 lipca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu pl. Św. Józefa 5, pokój nr 131 (I piętro) o godz. 10.00.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przedstawiciele osób prawnych winni posiadać stosowne umocowanie do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu firmy. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności w drodze umowy obciążają nabywcę nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, pokój nr 128, tel. 5014258.

Plik pdf Ogłoszenie o przetargu
15‑06‑2011 13:34:34

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
678KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑06‑2011 13:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑06‑2011 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2011 13:33:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie