Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji


Dyrektor

Henryk Tomaszewski - tel. 62 5014287

 

1. Do zadań Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji w zakresie prowadzenia inwestycji, należy w szczególności:

1)  planowanie projektów inwestycji finansowanych lub dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych oraz  ich wdrażanie,

2) przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych

3) współpraca i koordynowanie działań w zakresie inwestycji w powiatowych jednostkach organizacyjnych,

4) przygotowanie programów i koncepcji,

5) zlecenie opracowania dokumentacji technicznej,

6) opracowywanie dokumentacji przetargowej,

7) sporządzanie umów na wykonawstwo i nadzór,

8) przekazanie placu budowy wraz z kompletną dokumentacją,

9) współpraca z wykonawcami i inspektorami nadzoru nad realizacją całej inwestycji z upoważnienia Starosty,

10) odbiory, rozliczenia finansowe i przekazywanie inwestycji do użytkowania.

2.  Do zadań Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji stanowiących roboty budowlane, prowadzonych przez Powiat, należy w szczególności:

1) opracowywanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych,

2) sporządzanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) nadzorowanie realizacji robót budowlanych w szczególności, co do wykonania zakresu rzeczowego i dotrzymania terminu realizacji oraz zgodności prowadzonych robót budowlanych  z przepisami Prawa budowlanego,

4) sprawdzanie kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie ich zgodności z przepisami prawa budowlanego,

5) prowadzenie remontów oraz konserwacji budynków Starostwa,

6) współdziałanie z inspektorami nadzoru budowlanego w celu prawidłowej realizacji inwestycji,

7) opiniowanie zgłoszonych przez wykonawców wniosków dotyczących robót dodatkowych co do konieczności ich wykonania oraz  zgodności z prawidłami sztuki budowlanej,

8) przygotowywanie dokumentów związanych z odbiorem robót budowlanych,

9) uczestniczenie w komisjach przeprowadzających odbiór robót budowlanych,

10) wykonywanie nadzoru budowlanego nad remontami własnymi Starostwa.

3. Do zadań Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji w zakresie spraw europejskich, należy w szczególności:

1) gromadzenie i udostępnianie  informacji dotyczących Unii Europejskiej,

2) tworzenie i aktualizacja bazy danych o programach pomocowych Unii Europejskiej oraz informowanie wszystkich zainteresowanych z terenu Powiatu o możliwościach pozyskania środków finansowych na określone cele,

3) współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką europejską,

4) organizacja szkoleń, seminariów i konferencji dotyczących funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej,

5) opracowywanie informatorów, broszur, ulotek itp. dotyczących funkcjonowania w Unii Europejskiej,

6) wskazywanie środków pomocowych z Unii Europejskiej do wykorzystania przez Powiat,

7) współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Powiatu  przy planowaniu projektów inwestycji finansowanych lub dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej oraz przy ich wdrażaniu,

8) opracowywanie ogólnego podręcznika tworzenia projektu finansowanego lub dofinansowywanego przez Unie Europejską we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi lub jednostkami organizacyjnymi Powiatu,

9) opracowywanie podręcznika zarządzania i kontroli dotyczącego wdrażania konkretnego projektu finansowanego lub dofinansowywanego przez Unię Europejską,

10) nadzór nad realizacją wdrażania projektów finansowanych lub dofinansowywanych
z funduszy Unii Europejskiej,

11) koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie rzetelnego i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej,

12) udzielanie pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom oraz przedsiębiorcom rolnym przy składaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej.

4.  Prowadzenie całości spraw dotyczących organizacji i stowarzyszeń, w których Powiat jest Członkiem, w szczególności spraw wynikających z Członkostwa Powiatu w Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

5. Do zadań Wydziału Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji w zakresie rozwoju powiatu, należy w szczególności:

1) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych,

2) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,

3) podejmowanie działań wspierających Powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości.

Informacja wytworzona przez:
Zarząd Powiatu Kaliskiego , w dniu:  09‑05‑2016 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  09‑05‑2016 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2016 11:02:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie