Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Kaliskim w 2017 roku


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kaliskiego:
 

Lp.

Lokalizacja punktu

Godziny dyżurów

Udzielający porad prawnych

1

Kalisz

Plac Świętego Józefa 5

(Starostwo Powiatowe w Kaliszu)

Poniedziałek: 11:30 - 15:30

Wtorek: 11:30 - 15:30

Środa: 11:30 -15:30

Czwartek: 11:30 - 15:30

Piątek: 11:30 - 15:30

adwokat

2

Stawiszyn

Plac Wolności 1

(Urząd Gminy i Miasta)

Poniedziałek: 11:00 - 15:00

Wtorek: 11:00 - 15:00

Środa: 11:00 - 15:00

Czwartek: 11:00 - 15:00

Piątek: 11:00 - 15:00

radca prawny

3

Lisków

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96

(Dom Pomocy Społecznej)

Poniedziałek: 11:30 - 15:30

Wtorek: 11:30 - 15:30

Środa: 11:30 -15:30

Czwartek: 11:30 - 15:30

Piątek: 11:30 - 15:30

radca prawny/ adwokat


 

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

 5. która nie ukończyła 26 lat, lub

 6. która ukończyła 65 lat, lub

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

 8. która jest w ciąży.

 

ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


 

Aby uzyskać prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej należy posiadać  :

 1. oryginał lub odpis decyzji o przynaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).

 2. ważną Kartę Dużej Rodziny,

 3. zaświadczenie o byciu kombatantem lub osobą będącą ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,

 4. legitymację wererana lub weterana poszkodowanego,

 5. dokument swierdzający tożsamość,

 6. dokument potwierdzający ciążę

  lub należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności.

Zdjęcie Frame 43.png
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  23‑01‑2017 13:01:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  23‑01‑2017 13:01:46
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2020 15:13:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie