Stypendia Starosty Kaliskiego


Starostwo Powiatowe w Kaliszu informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Starosty Kaliskiego za rok szkolny/akademicki  2016/2017.

Na podstawie przyjętych uchwał Rada Powiatu Kaliskiego określiła Warunki i tryb udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego.

Stypendium Starosty Kaliskiego skierowane jest dla uzdolnionych  uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu powiatu kaliskiego zgodnie z przyjętym „Powiatowym programem wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów z terenu powiatu kaliskiego”.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria :

1. Stypendium może otrzymać  uzdolniony uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz student, który zamieszkuje na terenie powiatu kaliskiego.

2. Stypendium przysługuje uczniowi lub studentowi za wyniki w nauce tylko w danej placówce, do której uczęszcza  z zastrzeżeniem ust.3.

3. Stypendium nie przysługuje za wyniki w nauce, w ostatniej klasie gimnazjum,  w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej i za ostatni rok kształcenia na studiach wyższych.

4. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,

2) uzyskały za poprzedni rok nauki średnią (arytmetyczną) ocen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od:

a)  5,50 - uczniowie szkół gimnazjalnych,

b)  5,10 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

c)  4,60 -  studenci,

3) nie  przekroczyły 28 roku życia.

5. Stypendium przysługuje uczniom i studentom tylko w czasie trwania nauki.

6. Stypendium jest przyznawane jednorazowo za poprzedni rok nauki.

7. W przypadku, gdy o stypendium ubiega się więcej osób z taką samą średnią ocen, jako kryteria dodatkowe będą brane pod uwagę:

1) uczniowie - uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

2) studenci -  uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów krajowych  i międzynarodowych, udział w pracach naukowo-badawczych, publikacje naukowe.

8. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty:

    1)  350 zł  dla uczniów szkół gimnazjalnych,

    2)  400 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

    3)  500 dla studentów.

 

Nabór wniosków  stypendialnych:

1. Wnioski o przyznanie stypendium z pełną dokumentacją należy składać w Starostwie Powiatowym w Kaliszu w terminie do 30 października każdego roku według wzorów wniosków stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do Warunków i trybu udzielania stypendiów Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego.

     2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1) zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta,

2) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen (arytmetycznej) w nauce z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego,

3) dokument poświadczający o stałym zamieszkaniu na terenie powiatu kaliskiego,

4) dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad albo potwierdzające inne osiągnięcia naukowe o których mowa w § 2  ust. 7 za poprzedni rok szkolny lub akademicki,

3. Wnioskodawca jest zobowiązany na żądanie Starosty Kaliskiego przedłożyć inne dokumenty w celu weryfikacji złożonego wniosku.

 

Rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów:

  1. Właściwa w sprawach oświaty komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Kaliszu sprawdza poprawność formalną złożonych wniosków i  przekazuje Zarządowi Powiatu Kaliskiego.
  2. Decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów, uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej, podejmuje Zarząd Powiatu Kaliskiego, w terminie do 15 grudnia każdego roku.
  3. Informację o przyznanych stypendiach ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu do dnia 25 grudnia każdego roku.
  4. Decyzja Zarządu Powiatu Kaliskiego o której mowa w ust. 2 jest ostateczna.

 

UWAGA

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku o stypendium nie jest jednoznaczne z jego otrzymaniem.

 

Informacje o stypendiach Starosty Kaliskiego można uzyskać w Biurze Oświaty, Zdrowia Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego  w Kaliszu, tel (62) 501 42 34.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1257/2017
05‑12‑2017 10:15:45

Zarządu Powiatu Kaliskiego a dnia 29 listopada 2017 r.

Wykaz uczniów Szkół Gimnazjalnych którzy otrzymali stypendium Starosty Kaliskiego za rok szkolny 2016/2017

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1257/2017
05‑12‑2017 10:29:31

Zarządu Powiatu Kaliskiego a dnia 29 listopada 2017 r.

Wykaz uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych którzy otrzymali stypendium Starosty Kaliskiego za rok szkolny 2016/2017

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1257/2017
05‑12‑2017 10:32:15

Zarządu Powiatu Kaliskiego a dnia 29 listopada 2017 r.

Wykaz studentów którzy otrzymali stypendium Starosty Kaliskiego za rok szkolny 2016/2017

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
174KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marzanna Malisz , w dniu:  07‑07‑2017 11:38:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  07‑07‑2017 11:38:28
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2017 10:34:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie