Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektora realizującego zadania w ramach samodzielnego stanowiska pracy ds. zezwoleń na prowadzenie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych oraz ustalania odszkodowań w Wydziale Gospodarowania Mieniem


Kalisz, dnia 19 sierpnia 2021 r.

ORS.2110.12.2021

 

Starosta Kaliski

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektora

realizującego zadania w ramach samodzielnego stanowiska pracy

ds. zezwoleń na prowadzenie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

oraz ustalania odszkodowań

w Wydziale Gospodarowania Mieniem

w Starostwie Powiatowym w Kaliszu,

Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

 

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie oraz co najmniej trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe,
 • Obywatelstwo polskie,
 • O stanowisko mogą także ubiegać się:
  • obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  • osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów ustaw wymaganych na zajmowanym stanowisku, a w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o samorządzie powiatowym; Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Ustawa o gospodarce nieruchomościami; Ustawa o księgach wieczystych i hipotece; przepisy wprowadzające Ustawy o samorządzie terytorialnym i Ustawy o pracownikach samorządowych; Ustawa prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie danych osobowych;
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Umiejętność planowania pracy,
 • Zdolności interpersonalne.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Przygotowywanie decyzji o udostępnieniu nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami, usunięciem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń,
 • Przygotowywanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości niezbędnej w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą,
 • Przygotowywanie decyzji o czasowym zajęciu nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
 • Przygotowywanie dokumentów do obciążenia nieruchomości Skarby Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • Przygotowywanie projektów umów cywilno – prawnych w związku z umieszczaniem urządzeń przesyłowych na nieruchomościach Skarbu Państwa,
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oraz nieruchomości przejęte w trybie przepisów szczególnych,
 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Praca w siedzibie pracodawcy na I piętrze,
 • Praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się – stanowisko nie przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
 • Praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami,
 • Istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych i sanitarnych (brak windy).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia) – w przypadku osoby posiadającej wykształcenie średnie,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

7. Termin składania kopert: do 30 sierpnia 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

8. Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Pl. Św. Józefa nr 5, pokój nr 8 – Kancelaria ogólna na parterze.

 

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór – Wydział Gospodarowania Mieniem – zezwolenia na prowadzenie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych” Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.kalisz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV), należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Starostę Kaliskiego, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Klauzulą informacyjną.”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu reprezentowane przez Starostę Kaliskiego, mający swoją siedzibę w Kaliszu plac Świętego Józefa 5.

Inspektor ochrony danych.

Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie:
(62) 5014233 lub poprzez e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.

Cele przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego naboru2.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO),

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a po jego zakończeniu także do celów archiwalnych przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (5 lat).

Prawa osób, których dane dotyczą.

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa pracy i jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Binczyk , w dniu:  19‑08‑2021 11:40:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  19‑08‑2021 11:40:31
Data ostatniej aktualizacji:
16‑09‑2021 12:32:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie