Obwieszczenie Starosty Kaliskiego


STAROSTA KALISKI

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2021 r. została wydana na rzecz Wójta Gminy Blizanów decyzja znak ABP.67403.2.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Szadek (na odcinku od drogi powiatowej nr 4595P do drogi powiatowej nr 4595P)”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

działki nr 240/1, 62, 75, 71, 72, 70 (obręb 0030 Szadek), gm. Blizanów.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust 3 ustawy i art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kaliszu oraz urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.  

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Kaliskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, ul. Kolegialna 4 pok. 109 (tel. 62-5014274) w godzinach pracy Urzędu.

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Jakubowski , w dniu:  29‑11‑2021 13:59:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  29‑11‑2021 13:59:46
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2021 07:39:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie