Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1


Załącznik

do uchwały Nr 1402/2022

Zarządu Powiatu Kaliskiego

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1

 

§ 1.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449):

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 1. Do konkursu może przystąpić również:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.)

 • spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

§ 2.

Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:

 1. imię (imiona) i nazwisko,

 2. datę i miejsce urodzenia,

 3. obywatelstwo,

 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w podpunkcie 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub

 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

§ 3.

Informujemy, że kandydaci są zobowiązani do przedstawienia na żądanie komisji konkursowej oryginałów dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 4, 5, 6, 7, 12 i 13 niniejszego ogłoszenia oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 4.

Oferty należy składać:

1) osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 29 kwietnia 2022 r.;

2) osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kaliszu, pok. nr 8, plac świętego Józefa 5, w godzinach 7.30 do 15.30;

3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, plac świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kaliszu);

4) w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresem do korespondencji i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku”;

5) nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

§ 5.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Kaliskiego.

§ 6.

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone w terminie i miejscu ustalonym przez przewodniczącego komisji konkursowej, o czym kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Administrator danych osobowych
Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Powiat Kaliski (organ prowadzący szkołę) reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kaliskiego nr tel. (62) 5014205, e-mail: powiat@powiat.kalisz.pl oraz Starosta Kaliski, nr tel. (62) 5014301, e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl. z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu przy Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz.

Inspektor ochrony danych
Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się skontaktować się telefonicznie: (62) 5014233 lub poprzez e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. E rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm., dalej jako: „RODO”) w związku z przeprowadzeniem procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Dane osobowe szczególnych kategorii będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą organy władzy publicznej, członkowie komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Kaliskiego oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów, do których należy firma LTC Sp. z o.o. mająca siedzibę w Wieluniu przy ul. Narutowicza 2. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, po zakończeniu postępowania konkursowego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, zostanie opublikowana uchwała Zarządu Powiatu Kaliskiego o zatwierdzeniu lub o unieważnieniu konkursu oraz uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a po jego zakończeniu także do celów archiwalnych przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) (kategoria archiwalna B-25).

Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

4) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) prawo do przenoszenia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO,

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w konkursie. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Plik pdf Uchwała Nr 1466/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 maja 2022 r.
01‑06‑2022 12:36:49

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w  Opatówku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
405KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr 1467/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 30 maja 2022 r.
01‑06‑2022 12:38:02

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Justyna Godniak , w dniu:  11‑04‑2022 14:53:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  11‑04‑2022 14:53:07
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2022 12:39:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie