Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat - Przystajnia Wieś, obręb Przystajnia Wieś, gmina Brzeziny, Nr działek 134/1 134/3 134/2- część działki o pow. 0,1407 ha 219


Załącznik  do zarządzenia

Nr 95/2022 Starosty Kaliskiego

z dnia 18 listopada  2022 r.

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność  Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej  na okres 3 lat

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Opis nieruchomości

Nr działek

Pow. działek

Nr księgi wieczystej

Przystajnia Wieś,

obręb Przystajnia Wieś,

gmina  Brzeziny

Grunty orne klasy V, (RV), grunty orne klasy VI (RVI), łąki trwałe klasy V (ŁV)

134/1

134/3

134/2- część działki   o pow. 0,1407 ha

219

 

0,6980 ha

 

KZ1A/00029123/5

Przeznaczenie nieruchomości: brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 czerwca 2014 r. nr 324/XXXIV/2014, działki nr: 134/1 i 219 przeznaczone są pod projektowany zbiornik wodny na Prośnie, działka nr 134/2 przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkalnej, zagrodowej, usług i drobnej wytwórczości natomiast działka nr 134/3 przeznaczona jest pod drogi powiatowe.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:  rolniczy.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: roczny czynsz dzierżawny w wysokości 290,06 zł.

Termin wnoszenia opłat:  czynsz płatny dwa razy w roku, do dnia 1 kwietnia i do dnia 1 października każdego roku kalendarzowego w kwocie po 145,03 zł.

Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu dzierżawnego  może podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na trzy lata w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Waloryzacja wprowadzona będzie poprzez jednostronne pisemne powiadomienie Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, dotyczące zmiany dotychczasowej wysokości czynszu, który będzie obowiązywał od kolejnego miesiąca kalendarzowego po ogłoszeniu wskaźnika, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Odmowa uznania przez Dzierżawcę waloryzacji stawek czynszu skutkować może wypowiedzeniem umowy.

Termin  zagospodarowania nieruchomości:  od dnia podpisania umowy  na okres 3 lat.

Data wywieszenia: od dnia 18 listopada  2022 r. r. na okres 21 dni.

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

Osoba wyznaczona do kontaktu:

 Anna Helman tel. 062 50 14 258                                                                                     

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  23‑11‑2022 10:26:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  23‑11‑2022 10:26:49
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2022 10:31:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie