Decyzja Starosty Kaliskiego znak GM.6821.3.16.2016 z dnia 22 maja 2024 r. ustalająca, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 151/1 o powierzchni 0,3822 ha, położona w obrębie Zduny, gmina Opatówek – obszar wiejski stanowi wspólnotę gruntową wsi Zduny


STAROSTA KALISKI

Kalisz, 22 maja 2024 r.

GM.6821.3.16.2016

 

DECYZJA

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8c ust. 1 oraz 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022, poz.140) oraz art. 104 oraz 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.) w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej

ustalam

że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 151/1 o powierzchni 0,3822 ha, położona w obrębie Zduny, gmina Opatówek – obszar wiejski stanowi wspólnotę gruntową wsi Zduny.

Uzasadnienie

28 października 2016 r. złożony został wniosek do Starosty Kaliskiego o ustalenie, że nieruchomość o powierzchni 0,5600 ha, położona w obrębie Zduny, gmina Opatówek – obszar wiejski, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 151 stanowi wspólnotę gruntową oraz o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, obszarów gospodarstw rolnych posiadanych przez nich i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej – podpisany przez 14 osób, mieszkańców wsi Zduny. Wniosek nie został jednak rozpoznany przez organ z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie. W dniu 29 marca 2017 roku do Starosty Kaliskiego wpłynęły wnioski 14 osób – mieszkańców wsi Zduny o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zduny. Decyzją z dnia 10 października 2017 r. Starosta Kaliski orzekł o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022, poz.140), a to na podstawie art. 8 ust. 1 oraz 7 tej ustawy. Następnie na podstawie art. 8c ww. ustawy Starosta Kaliski podał do publicznej wiadomości informację o wyznaczonym terminie do 30 kwietnia 2020 r. na składanie wniosków o ustalenie, że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie przez uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. W wyznaczonym terminie 3 osoby złożyły wnioski o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie.

Pierwszym aktem normatywnym odnoszącym się do wspólnot gruntowych była ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych. W art. 1 powołanej ustawy wyraźnie stwierdzono, że jej przepisom podlegają (między innymi) nieruchomości otrzymane na wspólną własność tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności lub w wyniku podziału gruntów wspólnych (…) pomiędzy poszczególne gromady, a także nieruchomości uzyskane na wspólną własność przez właścicieli rozparcelowanych gruntów dworskich w wyniku podziału wspólnych gruntów wsi i dworu. W czasie ustanawiania wspólnot gruntowych zasadniczą a wartością majątkową dla osób we wspólnotach tych uczestniczących było faktyczne korzystanie z majątku wspólnoty, która obejmowała grunty od lat, czy wręcz pokoleń pozostające we wspólnym władaniu osób do tego uprawnionych, do których zaliczały się przede wszystkim osoby fizyczne zamieszkujące na danym terenie i wchodzące w skład danej niewielkiej lokalnej populacji. Powołaną wyżej ustawę zastąpiła ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do przepisu art. 1 ust. 1 ww. ustawy: „Wspólnotami gruntowymi podlegającymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne:

 1. nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-rolników na wspólna własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogółowi, pewnej grupie lub niektórym mieszkańcom jednej albo kilku wsi;
 2. wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan-rolników, za wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania służebności;
 3. powstałe w wyniku pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi gruntów, które nadane zostały przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan-rolników mieszkańcom kilku wsi na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania;
 4. użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące do wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych;
 5. otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną własność i do wspólnego użytkowania w drodze przywilejów i darowizn, bądź nabyte w takim celu;
 6. zapisane w księgach wieczystych (gruntowych)jako własność gminy (gromady), jeżeli w księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup mieszkańców gminy (gromady) do wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości;
 7. stanowiące dobro gromadzkie (gminne) będące we wspólnym użytkowaniu na terenach województw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyńskiego województwa katowickiego.”

W ramach postępowania Starosta Kaliski wystąpił do Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Archiwum Państwowego w Łodzi z zapytaniem czy w zasobach tych instytucji znajdują się dokumenty dotyczące wspólnoty gruntowej wsi Zduny. W wyniku poszukiwań w zasobach archiwalnych uzyskano tabelę likwidacyjną wsi Zduny, będącej w Guberni Kaliskiej powiatu kaliskiego, okręgu w gminie Opatówek nr 260 przetłumaczoną przez Marię Łęgowską - tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, w której pod numerem 15 wpisano: ,,Pastwiska i ogrody znajdujące się we wspólnym użytkowaniu chłopów. Oprócz tego w granicach wsi znajdują się nieużytki. Pod ½ granicy’’.

Rejestr pomiarowy wsi Zduny, gmina Opatówek, sporządzony w 1934 roku przez mierniczego przysięgłego Stanisława Nawrockiego, zawiera wpis obejmujący m.in.: ,,grunty wspólnotowe wsi Zduny’’. W dokumencie tym pod numerem 25 zapisane są parcele nr 45, 13 oraz 72, gdzie: parcelę nr 45 opisano jako kopalnię żwiru o powierzchni 0,4942 ha, parcelę nr 13 opisano jako kopalnię piasku o powierzchni 0,6875 ha, zaś parcelę nr 72 opisano jako remizę strażacką. Parcela nr 72 to obecnie działka numer 41, która na podstawie postanowienia o zasiedzeniu Sądu Rejonowego w Kaliszu z 1 lipca 2004 r., Wydział I Cywilny, sygn. I Ns 1031/04, stała się własnością ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach, natomiast parcela nr 45 to obecnie działka numer 8, która jest własnością osoby fizycznej.

W toku prowadzonego postępowania organ pozyskał z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu Plan gruntów wsi Zduny, scalonych na mocy orzeczenia Starosty Powiatowego w Kaliszu z dnia 8 marca 1935 roku, w którym oznaczono między innymi parcelę nr 13 o pow. 0,6875 ha. Numer parceli i powierzchnia jest zgodna z zapisem pod numerem 25 w rejestrze pomiarowym z 1934 roku.

Protokół ustalenia stanu władania dla wsi Zduny, sporządzony w 1966 roku zawiera wpis działek o numerach 41 oraz 151, gdzie jako osoba władająca wpisana jest wspólnota wioskowa wsi Zduny. Pozyskana w toku postępowania dokumentacja wskazuje, że od założenia ewidencji gruntów i budynków działka o numerze 151 i obszarze 0,5600 ha wpisana była w jednostce rejestrowej numer 41, a jako osobę władającą wpisano wspólnotę gruntową wsi Zduny.

Ostatecznie porównując rejestr pomiarowy wsi Zduny, plan gruntów wsi Zduny i protokół ustalenia stanu władania dla wsi Zduny, ustalono, że działka numer 151 o powierzchni 0,5600 ha odpowiadała parceli numer 13.

Starosta Kaliski na podstawie art. 97a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz 344 z późn. zm.) wnioskiem z dnia 1 czerwca 2023 r. wystąpił o podział nieruchomości położonej w obrębie Zduny, gmina Opatówek – obszar wiejski stanowiącej działkę nr 151 o powierzchni 0,5600 ha na działki oznaczone numerem 151/1 o powierzchni 0,3822 ha i numer 151/2 o powierzchni 0,1634 ha. Działka nr 151/2 stanowi teren śródlądowych wód powierzchniowych (zbiornik wodny Szałe) oraz zgodnie z art. 528 ustawy prawo wodne stanowi ona własność Skarbu Państwa, co potwierdza pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak PO.RUM.2313.38.2022.DN z 11 lutego 2022 r. Zgodnie z art. 2a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych cyt.: „Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów pokrytych wodami publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368’’. Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 151/1 to teren będący przedmiotem postępowania w sprawie uznania za wspólnotę gruntową.

Zgodnie z art. 95 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podział nieruchomości może nastąpić w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw. Źródłem roszczenia jest art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w związku z czym podział nieruchomości był konieczny w celu zrealizowania roszczenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej poprzez wydanie decyzji, o której mowa w art. 8a ust. 4 i 5 ww. ustawy.

Burmistrz Gminy Opatówek decyzją znak RGŻ.6831.14.2023 z 24 listopada 2023 r. zatwierdził podział nieruchomości położonej w obrębie Zduny, gmina Opatówek – obszar wiejski oznaczonej numerem działki 151 o powierzchni 0,5600 ha na działki oznaczone numerem 151/1 o powierzchni 0,3822 ha i numer 151/2 o powierzchni 0,1634 ha.

Zawiadomieniem znak GM.6821.3.16.2016 z dnia 18 stycznia 2024 r. Starosta Kaliski powiadomił strony, że w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Zduny, zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wypowiedzenia się co do całości zgromadzonych w sprawie dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, poprzez podanie treści zawiadomienia do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Zduny oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opatówku, tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu na okres 14 dni.

Na podstawie wskazanego powyżej zebranego materiału dowodowego należy uznać, że działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 151/1, położona w obrębie Zduny, gmina Opatówek - obszar wiejski, stanowi nieruchomość o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i jako taka podlega zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

 

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 art. oraz art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt. 1 Kpa od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 8f ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzja niniejsza zostanie doręczona poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Zduny, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Opatówek i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kaliszu, a także zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 127a § 1 pkt 7 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. STAROSTY
Michał Olejniczak
DYREKTOR
Wydziału Gospodrowania Mieniem

Otrzymują:

Burmistrz Gminy Opatówek,
Sołtys sołectwa Zduny,
aa.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kaliski z siedzibą w Kaliszu przy Placu
Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 50 14 300 e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl.
Inspektor ochrony danych.
Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie, nr tel. (62) 5014233 lub poprzez e-mail: iod@powiat.kalisz.pl

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wydania decyzji w sprawie ustalenia że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 151/1 o powierzchni 0,3822 ha, położona w obrębie Zduny, gmina Opatówek – obszar wiejski stanowi wspólnotę gruntową wsi Zduny, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pana dane osobowe będą strony postępowania administracyjnego, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów, do których należy firma LTC Sp. z o.o. mająca siedzibę w Wieluniu przy ul. Narutowicza

Okres przechowywania danych.  

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do załatwienia sprawy,
a następnie – przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. 25 lat. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,          
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,             
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,        
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,          
 6. prawo do przenoszenia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach ROD
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej rozliczenia. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.  


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zm.)

Informacja wytworzona przez:
Iwona Plichta , w dniu:  22‑05‑2024 13:40:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  22‑05‑2024 13:40:59
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2024 13:50:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie