Krajoznawstwo / wypoczynek dzieci i młodzieży


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Kaliskiego
ogłasza otwarty konkurs

na realizację w 2010 r. zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Planowana kwota na dotacje celowe w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży wynosi 5.000 zł
W poprzednich latach powiat kaliski nie udzialał dotacji na wsparcie tego rodzaju zadań.

I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Rodzaj zadania planowanego do realizacji i wsparcia finansowego w 2010 roku:
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kaliskim.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Oferenci wybrani przez Zarząd Powiatu Kaliskiego w trybie postępowania konkursowego otrzymują dotację w formie wsparcia, po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania. Umowę ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.
2. Z przyznanej dotacji mogą być finansowane następujące koszty zadania:
a) koszty osobowe: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania (przewodnika, instruktora, ratownika, sędziego itp.),
b) bezpośrednie koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia (ubezpieczenie, zakwaterowanie, transport, wyżywienie, zakup pucharów, dyplomów, medali, najem obiektów lub urządzeń sportowych, bilety wstępów itp.),
c) koszty administracyjne zadania (koszty telekomunikacyjne, obsługa księgowa zadania, zakup materiałów biurowych).
3. Koszty, które nie mogą być finansowane z dotacji:
a) zakup środków trwałych,
b) zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń,
c) prowadzenie działalności gospodarczej,
d) pozostałe nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

IV . Termin realizacji zadania:
Od m-ca marca do 15 grudnia 2010 r.

V. Termin, miejsce i warunki składania ofert:
1. Oferty należy składać według wzoru oferty zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest w BIP na stronie internetowej powiatu: www.powiat.kalisz.pl /BIP/ogłoszenia/konkursy/konkursy 2010/krajoznawstwo /wypoczynek dzieci i młodzieży
2. Termin składania ofert do dnia 12 lutego 2010 roku.
a) osobiście - do godz. 15.30 w Kancelarii Starostwa (parter, pok nr 8)
b) przesyłką pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. św. Józefa 5 decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania i adresu zwrotnego.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, a w przypadku oferentów prowadzących odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą dokumenty potwierdzające zgodność z art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) potwierdzoną kserokopię statutu,
5. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Oceny ofert pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kaliskiego.
2. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Kaliskiego w terminie 2 tygodni od ostatniego dnia wyznaczonego do składania ofert.
3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym doświadczenie w realizacji podobnych zadań ( skala ocen: 1-10),
b) racjonalne wykorzystanie środków przeznaczonych na zadanie w tym zaangażowanie środków własnych (skala ocen: 1-10),
c) atrakcyjność oferty dla mieszkańców powiatu w tym przewidywana liczba uczestników realizowanego zadania ( skala ocen: 1-10).


Dokumenty do pobrania:

Plik pdf Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - Uchwała Nr 888/2010 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dn. 26.02.2010r.
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Zarządu Powiatu Kaliskiego Nr 865/2009
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór wniosku - wersja PDF
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór wniosku - wersja WORD
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
78KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór sprawozdania - wersja PDF
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc wzór sprawozdania - wersja WORD
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
68KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  13‑01‑2010 09:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 09:51:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive