Rok 2016


Informacja Zarządu Powiatu Kaliskiego o przebiegu konsultacji Programu Współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: uchwała Nr 703/2016 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji.

2. Podanie informacji o konsultacjach do publicznej wiadomości: w dniu 28 lipca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. Projekt Programu został zamieszczony Komunikat Zarządu Powiatu o terminie przeprowadzenia konsultacji. W tym samym czasie w Biuletynie Informacji Publicznej w Biuletynie został zamieszczony Projekt Programu Współpracy poddany Konsultacjom.

3. Termin przeprowadzenia konsultacji :  1-20 września 2016 r.

4. Sposób przeprowadzenia konsultacji : pismem z dnia 23 sierpnia 2016 r. Starosta Kaliski Krzysztof Nosal zwrócił się do 59 najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kaliskiego z zaproszeniem do zapoznania się z przesłanym w załączeniu projektem Programu na 2017 rok, przyjętym w dniu 28 lipca 2016 r. przez Zarząd Powiatu Kaliskiego uchwałą Nr 703/2016 oraz do zgłaszania swoich opinii i uwag do przedmiotowego Programu.

5. Wynik konsultacji: W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Starostwa Powiatowego w Kaliszu wpłynęła 1 uwaga - od Stowarzyszenia „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni” w Koźminku. Uwaga ta dotyczyła propozycji wpisania do Programu  zapisu o powołaniu Społecznej Rady ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. W skład Rady wchodziliby przedstawiciele organizacji pozarządowych, wybierani na podstawie opracowanego Regulaminu Wyborów do Rady z uwzględnieniem kryterium liczebności organizacji. Rada ta miałaby na celu wzmocnienie współpracy Starostwa Powiatowego w Kaliszu z  podmiotami Programu.

6. Stanowisko Zarządu Powiatu Kaliskiego do zgłoszonej uwagi: Propozycja ta nie została uwzględniona gdyż  ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie przewiduje utworzenia takiej Rady. Natomiast zgodnie z art. 41e ww. ustawy organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio „Radą Powiatową” lub „Radą Gminną”. Rada ta może zostać utworzona po spełnieniu przesłanek ww. artykułu na podstawie przepisów ustawy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT ZARZĄDU POWIATU KALISKIEGO

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 

Zarząd Powiatu Kaliskiego uprzejmie informuje, że zgodnie z podjętą przez siebie uchwałą Nr 703/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie powiatu kaliskiego, projektu Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok poddaje konsultacjom projekt ww Programu.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 1-20 września 2016 r.

 

Uwagi do projektu Programu można zgłaszać:

  1. listownie na adres: Biuro Oświaty i Sportu Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, lub
  2. pocztą elektroniczną na adres:. ue@powiat.kalisz.pl  lub
  3. osobiście w pokoju 210, II piętro Starostwa Powiatowego w Kaliszu

do dnia 20 września 2016 roku.

 

Plik pdf Program współpracy
03‑11‑2016 14:32:35
Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt programu
28‑07‑2016 14:44:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
294KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała nr XXI/276/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku
28‑06‑2016 15:45:04
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Sprawozdanie
01‑06‑2016 12:00:00

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
386KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maria Dzikowska , w dniu:  01‑06‑2016 11:45:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑06‑2016 11:45:10
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2016 14:34:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie