Obwieszczenie Starosty Kaliskiego


OBWIESZCZENIE
Starosty Kaliskiego

Na podstawie art. 33 – 36 i 38 w związku z art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 t.j.),

zawiadamiam,

o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed udzieleniem pozwolenia na budowę obejmującego n/w zamierzenia budowlane:

• ubojnia drobiu wraz z infrastrukturą (w zakresie: budynku technologicznego ubojni, budynku biurowo – socjalnego, budynku portierni, budynku wagowego wraz z wagą samochodową, budynku przyzakładowej oczyszczalni ścieków wraz ze zbiornikiem technologicznym oczyszczalni, budynku warsztatowego, wiaty postojowej, płyty pod zbiorniki LPG i wiaty II na parowniki i miejscem rozładunku autocysterny, zbiornika retencyjnego na wodę i zbiornika ppoż. na wodę) – w zabudowie produkcyjnej, składowej i magazynowej.

Roboty budowlane realizowane będą na działkach ewidencyjnych nr 4/11 i 4/12 (obręb 0005 Dębe) w m. Dębe, gm. Żelazków, jednostka ewidencyjna 300711_2 Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Starosta Kaliski po uzyskaniu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 29 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r. w siedzibie Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Kaliszu ul. Kolegialna nr 4 - pokój nr 109 - w godzinach pracy urzędu, tj. 7 30 – 15 30.

Złożone w ww. terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

STAROSTA KALISKI
/-/
Krzysztof Nosal

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Gilicka , w dniu:  28‑12‑2021 15:21:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Marciniak
email: imarciniak@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014207 fax: 62 7572622
, w dniu:  28‑12‑2021 15:21:08
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2021 15:28:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie