Podstawy prawne działania


Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.
Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 31.05.2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.08.2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalanie i zmiana nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.12.215r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.02.1999 r w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa - art.145-147.

Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18.04.2002 r. - rozdz. 2.

Ustawa o stanie wyjątkowym z dnia 21.06.2002 r. - art. 12, art. 14.

Ustawa z dnia 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej - art. 14.

Ustawa z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - art.32-38(a).

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  18‑06‑2004 15:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:(62) 5014207 fax: (62) 7572622
, w dniu:  18‑06‑2004 15:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2017 09:32:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive