Udostępnianie materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny


1. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum:

Udostępnianie materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

2.Opis danych jakie  zawiera:

Zasób powiatowy stanowią następujące materiały:

2.1. Materiały dotyczące osnów geodezyjnych, a w szczególności:

2.1.1. dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych,

2.1.2. dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między państwowym układem współrzędnych a układami lokalnymi,

2.1.3. dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych w układach lokalnych,

2.2. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiaru oraz opisu granic powiatu i gmin wchodzących w jego skład,

2.3. Mapa zasadnicza, a w szczególności:

2.3.1. dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej,

2.3.2. dokumenty fotogrametryczne powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej,

2.3.3. operat mapy zasadniczej,

2.3.4. numeryczny model terenu,

2.4. Fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu powiatowym,

2.5. Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości, w części kartograficznej, a w szczególności:

2.5.1. operat ewidencji gruntów i budynków,

2.5.2. mapy i tabele taksacyjne nieruchomości,

2.5.3. operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

2.5.4. dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty ustalenia stanu władania i badania ksiąg wieczystych, pomiaru granic, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz opracowań dla celów prawnych,

2.6. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, a w szczególności:

2.6.1. operat geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (elementy),

2.6.2. pomiary inwetaryzacyjne,

2.7. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku wykonywania scalania i wymiany gruntów oraz prac urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych,

2.8. Powiatowe bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,

2.9. Opracowania tematyczne o znaczeniu powiatowym, a w szczególności:

2.9.1. dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych,

2.10. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące innych pomiarów i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nie wyłączonych z obowiązku zgłaszania.

2.11. Pozostałe materiały:

2.11.1. kopie wykazów współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnów geodezyjnych podstawowych poziomych i wysokościowych,

2.11.2. wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147).

2.11.3. dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu powiatowym, oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłaszaniu do zasobu,

2.11.4. bazy danych systemów zarządzających zasobem powiatowym,

2.11.5. kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób powiatowy,

2.11.6. inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

3. Podstawa prawna udostępniania danych:

3.1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629),

3.2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz.

1183).
3.3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 917).

4. Sposób i zasady udostępniania danych:

Udostępnienie zasobu polega na sprzedaży kopii materiałów, sporządzanych także na nośnikach informacji, na podstawie:

- zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,

- zamówień na mapy i informacje, kopie materiałów.

Udostępnianie zasobu odbywa się z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie danych osobowych.

5. Opłaty:

Zgodnie z:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz.1629).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 z późn. zm.).

6. Miejsce udostępniania:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu ul.Częstochowska 12, 62-800 Kalisz, pokój nr 40, telefon: (62) 5014249 fax: (62) 5014247.

7. Termin załatwienia:

7.1. W przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości – 10 dni roboczych

7.2. W przypadku zamówień na mapy i informacje (w zakresie zasobu użytkowego) - 7 dni, a w przypadku znacznej ilości udostępnianych materiałów w terminie ustalonym pomiędzy zamawiającym i ośrodkiem.

8. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, al. Niepodległości 16/18, 61-817 Poznań, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑12‑2006 13:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2017 11:23:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive