Udostępnienie informacji z ewidencji gruntów i budynków


1. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Zawartość ewidencji gruntów i budynków.
Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
- nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
- gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
2) miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1.

Wyżej wymienione informacje wchodzą w skład operatu ewidencyjnego, który składa się z bazy danych ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej za pomocą systemu teleinformatycznego oraz zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.

3. Zakres i forma udostępnianych informacji.
Starosta udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:
1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
5) usług, o których mowa w 5) art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Informacje przedmiotowe zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Każdy może żądać udostępnienia takich informacji zawartych w operacie ewidencyjnym. Natomiast informacje zawierające dane podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków oraz wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, wydaje się jedynie na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
3) operatorów:
- sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
- systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
4) innych podmiotów niż wyżej wymienione, które mają interes prawny w tym zakresie.

Udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym danych z ewidencji gruntów i budynków odbywa się na podstawie wniosków, których wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. W przypadku udostępnienia informacji podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, udostępnienie następuje na podstawie wniosku, którego wzór wskazany został w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

4. Opłaty za udostępnianie informacji.
Informacje z operatu ewidencyjnego są udostępniane odpłatnie, poza przypadkami określonymi w art. 40a ust. 2 i art. 40b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stawki opłat za udostępnianie informacji, zasady ustalania współczynników korygujących oraz szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określone są w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Opłatę wnosi się przed udostępnieniem informacji z operatu ewidencyjnego.

5. Termin załatwienia.
Zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

6. Miejsce załatwienia.
Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, pokój 142, tel. (62) 5014259.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Kliber , w dniu:  09‑09‑2021 08:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑12‑2006 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑09‑2021 09:09:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie