Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


Klauzula informacyjna


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako „RODO" informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 5014301, email: starosta@powiat.kalisz.pl,

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Izabela Szymczak, nr tel. (62) 5014207, email: iod@powiat.kalisz.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w celu obsługi i realizacji sprawy oraz dopełnienia obowiązku określonego przepisami prawa,

4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz i innych przepisów prawa stanowiących podstawę do realizacji zadań ustawowych,

5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy.

 

Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal

Informacja wytworzona przez:
Izabela Szymczak , w dniu:  23‑05‑2018 12:51:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  23‑05‑2018 12:51:52
Data ostatniej aktualizacji:
10‑08‑2018 10:12:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie