Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Administrator danych osobowych.             
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Kaliski z siedzibą w Kaliszu przy pl. Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 5014301, e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.           
Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie: (62) 5014233 lub poprzez
e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.   
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:          
1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1, lit. c RODO*),
2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1, lit. e RODO),  
3) realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1, lit. b RODO),      
4) w przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie (art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
5) na podstawie zgody na przetwarzanie danych, jeśli zostaną Państwo poproszeni o jej wyrażenie, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1, lit. a RODO). 

Odbiorcy danych osobowych.      
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych.  
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania Państwa danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą.            

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,         
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,             
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
4) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,      
5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,         
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo dostępu do danych, sprostowania i uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum zakładowego, na mocy art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Informacja o wymogu podania danych.

1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
2) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarcie między stronami umowy,           
W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy.

Starosta Kaliski

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Informacja wytworzona przez:
Izabela Szymczak , w dniu:  23‑05‑2018 12:51:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  23‑05‑2018 12:51:52
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2024 09:42:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie