Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - monitoring


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO PROWADZONEGO PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Starosta Kaliski mający swoją siedzibę w Kaliszu przy placu Świętego Józefa 5 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 5014301, e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie: (62) 5014233 lub poprzez e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przebywających w budynkach i na terenie Starostwa Powiatowego w Kaliszu za pomocą środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) na podstawie art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.

Monitoring obejmuje swoim zakresem pomieszczenia w budynkach Starostwa, w następujących jego lokalizacjach:

1) budynek główny plac Świętego Józefa 5 w Kaliszu,
2) budynek pomocniczy plac Świętego Józefa 5 w Kaliszu,
3) budynek skrzydło wschodnie ul. Kolegialna 4 w Kaliszu, 
oraz teren wokół budynków wskazanych w pkt. 1), 2), 3).

Odbiorcy danych osobowych.

Zapisy z monitoringu wizyjnego będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (w szczególności Policja, Prokuratura, Sądy). Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do zapewnienia utrzymania, napraw oraz bieżącej eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego.

Okres przechowywania danych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 14 dni, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej (w szczególności do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, w zakresie w jakim mogą stanowić dowód w tym postępowaniu).

Prawa osób, których dane dotyczą.

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Udostępnienie swojego wizerunku jest warunkiem przebywania w obszarze monitorowanym. Dane w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za wyjątkiem sytuacji wymagających zgrania zapisów z monitoringu na inny nośnik dla podmiotu uprawnionego do ich otrzymania. Nie będą wykorzystywane do profilowania.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.).

Informacja wytworzona przez:
Izabela Szymczak , w dniu:  28‑06‑2018 08:28:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  28‑06‑2018 08:28:08
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2019 11:31:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie