Wydawanie danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków


1. Nazwa sprawy (zadania):

Rejestr ewidencji gruntów i budynków zawiera zbiór informacji o:

-gruntach (położeniu, granicach, powierzchni, rodzaju użytków gruntowych i klas gleboznawczych, oznaczeniu numerów ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, skład której wchodzą grunty),

-budynkach (położeniu, przeznaczeniu, funkcji użytkowych, ogólnych danych technicznych, oznaczen numerów ksiąg wieczystych),

-lokalach (położeniu, funkcji użytkowych, powierzchni użytkowej, oznaczeń numerów ksiąg wieczystych),
-ich właścicielach (osobach fizycznych i prawnych) oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, miejscu ich zamieszkania lub ich siedziby,

- wpisie do rejestru zabytków,

- wartości nieruchomości.

2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629).

3. Sposób i zasady udostępniania danych:

- wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

- informacje o gruntach, budynkach i lokalach są jawne z zastrzerzeniem art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629).

- dane podmiotowe (osobowe) zawarte w rejestrze są objęte przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.),

- aby uzyskać wypis, wyrys lub informację wnioskodawca winien złożyć wniosek wg wzoru określonego przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 917).

4.Opłaty:
Zgodnie z:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629).

5. Termin załatwienia:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23).

6. Miejsce załatwienia (pokój, telefon):

Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

62-800 Kalisz,

Plac Św. Józefa 5,

pokój 142 tel. (62)5014259

          129 tel. (62)5014255

          130 tel. (62)5014254

7. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego al. Niepodległości 16/18, 61-817 Poznań, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie wydania informacji z rejestru ewidencji gruntów i budynków.

 

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  15‑12‑2006 14:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2017 11:04:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive