Ewidencja klubów sportowych


I. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH STAROSTY KALISKIEGO

II. Opis danych jakie zawiera
Księga ewidencyjna prowadzona jest dla klubów sportowych działających na terenie powiatu kaliskiego w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
W ewidencji zamieszczone są następujące dane:
- data wpisu,
- numer ewidencyjny,
- imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,
- nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego,
- imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
- informacja o statucie, data jego uchwalenia, data zmiany statutu,
- dane osób upoważnionych do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych,
- cel i teren działania,
- data wykreślenia klubu sportowego z ewidencji,
- inne uwagi.

III. Podstawa prawna udostępniania danych
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2176).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).


IV. Sposób i zasady udostępniania danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018r., poz. 29), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

V. Opłaty
Pobiera się opłatę, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

VI. Miejsce udostępnienia
Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Budynek pomocniczy, ul. Kolegialn 4, pokój nr 212.

VII. Termin załatwienia
Dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

VIII. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania
Zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Informacja wytworzona przez:
Maria Dzikowska , w dniu:  30‑08‑2010 12:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2021 14:14:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive