Ewidencja uczniowskich klubów sportowych


I. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH STAROSTY KALISKIEGO

II. Opis danych jakie zawiera
Księga ewidencyjna prowadzona jest dla uczniowskich klubów sportowych działających na terenie powiatu kaliskiego w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
W ewidencji zamieszczone są następujące dane:
- data wpisu,
- numer ewidencyjny,
- imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego,
- nazwa, siedziba oraz adres uczniowskiego klubu sportowego,
- imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
- informacja o statucie, data jego uchwalenia, data zmiany statutu,
- dane osób upoważnionych do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych,
- cel i teren działania,
- data wykreślenia uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji,
- inne uwagi.

III. Podstawa prawna udostępniania danych
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2176).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

IV. Sposób i zasady udostępniania danych
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2018r., poz. 29), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

V. Opłaty
Pobiera się opłatę, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) .

VI. Miejsce udostępnienia
Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Budynek pomocniczy, ul. Kolegialn 4, pokój nr 212.

VII. Termin załatwienia
Dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

VIII. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania
Zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  30‑08‑2010 12:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2021 14:19:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive