Informacje dotyczące przetwarzania danych w przypadku milczącego załatwienia sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego


Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych w żądaniu załatwienia sprawy danych osobowych jest Starosta Kaliski z siedzibą w Kaliszu przy pl. Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 5014301, e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych
Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie: (62) 5014233 lub poprzez e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia sprawy, której dotyczy żądanie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Staroście Kaliskim wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, z którymi administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu prawomocnego zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przepisami RODO* przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniesionego podania.

 

Starosta Kaliski
/-/         
Krzysztof Nosal


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Informacja wytworzona przez:
Izabela Szymczak , w dniu:  17‑05‑2019 10:48:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  17‑05‑2019 10:48:17
Data ostatniej aktualizacji:
03‑09‑2019 08:57:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive