Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych


 1. Organem stanowiącym powiatu kaliskiego jest Rada Powiatu w Kaliszu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym (art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
 2. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu w Kaliszu należy m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego powszechnie obowiązujących na obszarze powiatu (art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym), a także podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady (art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym).
 3. Akty prawa miejscowego powiatu kaliskiego stanowione są na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach (art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym), w szczególności w sprawach wymagających uregulowania w Statucie, w sprawach porządkowych, w sprawie szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu kaliskiego oraz w sprawie zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym).
 4. Rada Powiatu w Kaliszu stanowi akty prawa miejscowego w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej (art. 42 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
 5. Organem wykonawczym powiatu kaliskiego jest Zarząd Powiatu w Kaliszu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Do zadań Zarządu należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w Kaliszu oraz wykonywanie uchwał podjętych przez Radę (art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym).
 6. Rada Powiatu w Kaliszu obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady (art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
 7. Projekty uchwał Rady Powiatu w Kaliszu doręcza się radnym co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji (§ 14 pkt 2 Statutu Powiatu Kaliskiego).
 8. Uchwały Rady Powiatu w Kaliszu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
 9. Uchwały Rady Powiatu w Kaliszu podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
 10. Uchwały Rady Powiatu w Kaliszu stanowiące akty prawa miejscowego Przewodniczący Rady niezwłocznie kieruje do publikacji (art. 43 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym) w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
 11. Starostwo Powiatowe w Kaliszu gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy powiatu kaliskiego (art. 28 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
 12. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rada Powiatu w Kaliszu może wydawać przepisy porządkowe, obowiązujące jako akty prawa miejscowego na terenie powiatu kaliskiego, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy (art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). W przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydać także Zarząd Powiatu w Kaliszu, przy czym podlegają one zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu w Kaliszu (art. 41 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie powiatowym). Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń i w środkach masowego przekazu, jak również w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
 13. Uchwały Rady Powiatu w Kaliszu stanowiące akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, chyba że dana uchwała określa termin dłuższy (art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych). W uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia (art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
  Przepisy porządkowe powiatu kaliskiego wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia w drodze obwieszczeń i w środkach masowego przekazu. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w krótszym terminie, a jeżeli zwłoka w ich wejściu w życie mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia (art. 4 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).
  Nie jest wyłączona możliwość nadania uchwale wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie (art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).


Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.).
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  16‑08‑2010 11:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑08‑2010 11:44:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive