Wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat - Petryki, obręb Petryki, gmina Stawiszyn, Numer działki 314/1


Załącznik do zarządzenia

Nr 79 Starosty Kaliskiego

z dnia 9 października 2023 r.

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) przekazuje do publicznej wiadomości:

wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

 

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Opis nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Petryki, obręb Petryki,

gmina Stawiszyn

 

droga (dr)

 

314/1

 

0,7463 ha

 

KZ1A/00095695/8

 

Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr 314/1 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn, zatwierdzonym uchwałą Nr LII/364/2023 z dnia 2 lutego 2023 r., w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn działka nr 314/1 oznaczona jest jako tereny dróg.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: budowa przyłącza kablowego.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: roczny czynsz dzierżawny w wysokości netto: 252,00 zł, brutto: 309,96 zł.

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny razy w roku: do dnia 15 grudnia każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu dzierżawnego może podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na trzy lata w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Waloryzacja wprowadzana będzie poprzez jednostronne pisemne powiadomienie Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, dotyczące zmiany dotychczasowej wysokości czynszu, który będzie obowiązywał od kolejnego miesiąca kalendarzowego po ogłoszeniu wskaźnika, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Odmowa uznania przez Dzierżawcę waloryzacji stawek czynszu skutkować może wypowiedzeniem umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy na okres 3 lat.

Data wywieszenia: od dnia 18 października 2023 r. na okres 21 dni.

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Anna Helman tel. 062 50 14 258

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  18‑10‑2023 08:15:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  18‑10‑2023 08:15:41
Data ostatniej aktualizacji:
18‑10‑2023 08:17:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie