Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek, działka nr 268/2.


INFORMACJA O WYNIKU IV PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu Kaliskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

Czwarty przetarg ustny nieograniczony został wyznaczony na 27 października 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Plac Świętego Józefa 5,  I piętro, pokój 131.

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przedmiotem IV ustnego nieograniczonego przetargu była sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 268/2 o pow. 0,5600 ha położonej
w miejscowości Rożdżały, gmina Opatówek, stanowiącej własność Powiatu Kaliskiego, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KZ1A/00053023/1.

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Z uwagi na brak wpłaty wadium do przetargu nie dopuszczono żadnej osoby.

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert:

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosiła 164.000,000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.

5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Z uwagi na brak oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Informacja wytworzona przez:
Adam Janicki , w dniu:  30‑10‑2023 12:44:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  30‑10‑2023 12:44:44
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2023 12:46:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie