Wykaz zawierający nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w dzierżawę, poł. w obrębie Józefina, gm. Koźminek.


Załącznik do zarządzenia

Nr 110 Starosty Kaliskiego

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Starosta Kaliski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) przekazuje do publicznej wiadomości:

wykaz zawierający nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Opis nieruchomości

Nr działki

Pow. działki

Nr księgi wieczystej

Józefina, obręb Józefina,

gmina Koźminek

drogi (dr)

31/1 (przedmiotem dzierżawy jest część działki
o pow. 22,5 m2 )

 

0,2500 ha

 

KZ1A/00068031/8

Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr 31/1 nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koźminek, zatwierdzonym uchwałą Nr X/30/1999 r. z dnia 25 listopada 1999 r., ze zmianami: z dnia 26 listopada 2009 r. – (uchwała nr XXXIV/262/09 Rady Gminy Koźminek) oraz z dnia 28 listopada 2013 r. (uchwała nr XL/284/2013 Rady Gminy Koźminek) proponowane jest przeznaczenie pod tereny upraw rolnych – R.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia.

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: roczny czynsz dzierżawny w wysokości netto: 1125 zł, brutto: 1383,75 zł.

Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny razy w roku: do dnia 15 marca każdego roku kalendarzowego.

Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu dzierżawnego może podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na trzy lata w oparciu o aktualny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Waloryzacja wprowadzana będzie poprzez jednostronne pisemne powiadomienie Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, dotyczące zmiany dotychczasowej wysokości czynszu, który będzie obowiązywał od kolejnego miesiąca kalendarzowego po ogłoszeniu wskaźnika, bez konieczności wypowiadania warunków umowy. Odmowa uznania przez Dzierżawcę waloryzacji stawek czynszu skutkować może wypowiedzeniem umowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia podpisania umowy na okres 3 lat.

Data wywieszenia: od dnia 20 grudnia 2023 r. na okres 21 dni.

STAROSTA KALISKI

Krzysztof Nosal

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Anna Helman tel. 062 50 14 258

Informacja wytworzona przez:
Anna Helman , w dniu:  20‑12‑2023 07:59:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  20‑12‑2023 07:59:32
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2023 08:02:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie