Zawiadomienie znak GM.683.5.1.2023 z dnia 20 maja 2024 r. o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr: 111/1, 113/1, położoną w obrębie 0002 Budy Liskowskie, gm. Lisków


GM.683.5.1.2023                                                                                       

Kalisz, 20 maja 2024 r.  

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t.j.), zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o uzupełnieniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Gminy Lisków na realizację inwestycji drogowej pn. „przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 675130 P i 675131 P w miejscowości Budy Liskowskie”, na mocy decyzji Starosty Kaliskiego znak ABP.67403.1.2023 z dnia 22 marca 2024 r., oznaczoną ewidencyjnie jako działka: nr 111/1 o pow. 0,0335 ha, nr 113/1 o pow. 0,0619 ha, położoną w obrębie 0002 Budy Liskowskie, gm. Lisków, o operat szacunkowy dotyczący określenia wartości rynkowej prawa własności części nieruchomości gruntowej z dnia 10 maja 2024 r. Uprzejmie informuję, iż materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie daje podstawę do rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem decyzji w sprawie strony mają prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informuję, iż organ może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 k.p.a. w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa.

We wszystkich prawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu można kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie (62/ 50 14 256) lub mailowo (nieruchomosci@powiat.kalisz.pl), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, lub przesyłać korespondencje pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP- z powołaniem się na znak sprawy. Osobiste zapoznanie się z aktami sprawy jest możliwe po uprzednim ustaleniu telefonicznie bądź poprzez e-mail daty i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Urząd może również zapewnić stronie udostepnienie akt spraw lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 r. poz. 344 t.j.) na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2024 r. poz. 307 z późn. zm.)

z up. STAROSTY

Michał Olejniczak

DYREKTOR

Wydziału Gospodarowania Mieniem

Otrzymują:

Strony określone w aktach sprawy.

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  20‑05‑2024 14:59:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  20‑05‑2024 14:59:17
Data ostatniej aktualizacji:
20‑05‑2024 15:02:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie