Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej


Dyrektor
Patrycja Łakomiak - p. 2, tel. (62) 5014203, informacja tel. (62) 5014270

e-mail: ab@powiat.kalisz.pl

1. Do zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w zakresie spraw architektoniczno – budowlanych, należy w szczególności:

1) wykonywanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

2) wykonywanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,

3) wykonywanie nadzoru i kontroli w zakresie:

a) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) prowadzenie ewidencji:

a) wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

b) decyzji o pozwoleniu na budowę,

c) zgłoszeń o wykonywanie robót budowlanych niewymagających decyzji
o pozwoleniu na budowę,

5) wykonywanie kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji,

6) przygotowywanie wniosków w sprawie udzielenia albo odmówienia zgody
na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,

7) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

8) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

9) przygotowywanie decyzji w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia budowy oraz wykonywania robót i nakładania obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowę,

10) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,

11) przygotowywanie decyzji  w sprawie nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia
na rozbiórkę,

12) przygotowywanie postanowienia nakładającego obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,

13) przygotowywanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu
na budowę,

14) przechowywanie dokumentów dotyczących wydanych decyzji o pozwoleniu
na budowę,

15) przygotowywanie decyzji w sprawie przeniesienia  decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,

16) przygotowywanie decyzji w sprawie nałożenia obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,

17) przygotowywanie decyzji  w sprawie rozstrzygania o niezbędności wejścia
do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania
z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

18) przygotowywanie zgłoszeń o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

19) przeprowadzanie uzgodnienia rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych
na terenach zamkniętych, w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

20) określanie w przygotowywanych decyzjach o pozwoleniu na budowę składowisk odpadów - wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich oraz sposobu i terminu rekultywacji terenu,

21) przygotowywanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,

22) przygotowywanie zaświadczeń o powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,

23) przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających oświadczenie zamawiającego
o wykonaniu robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług,

24) przygotowywanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej.

2.  Do zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w zakresie inwestycji stanowiących roboty budowlane, prowadzonych przez Powiat oraz remontów Starostwa, należy w szczególności:

1)  współdziałanie z inspektorami nadzoru budowlanego w celu prawidłowej realizacji inwestycji,

2)  opiniowanie zgłoszonych przez wykonawców wniosków dotyczących robót dodatkowych co do konieczności ich wykonania oraz  zgodności z prawidłami sztuki budowlanej,

3) uczestniczenie w komisjach przeprowadzających odbiór robót budowlanych,

4) uczestniczenie w nadzorze budowlanym nad robotami budowlanymi, w tym remontami własnymi Starostwa.

3. Do zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności:

1)  przygotowywanie wniosków, opinii i uzgodnień dotyczących projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,

2) przygotowywanie wniosków, opinii i uzgodnień dotyczących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,

3)  przygotowywanie wniosków, opinii i uzgodnień dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,

4)  przygotowywanie postanowień w sprawie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

5)  prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju,

6)  przechowywanie i prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  14‑01‑2006 13:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  14‑01‑2006 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2018 09:35:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie