Zawiadomienie znak GM.6821.87.2023 z dnia 23 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr: 466, 499, położonej w obrębie 0003 Czempisz, gm. Brzeziny.


Kalisz 23 listopada 2023 r.


GM.6821.87.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 8 i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z poźn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Bartłomieja Pausia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „CONNECT Bartłomiej Pauś”, Ociąż, ul. Spokojna 24, 63-460 Nowe Skalmierzyce, pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działka: nr 466 o pow. 2,1600 ha, nr 499 o pow. 2,2500 ha, położonej w obrębie 0003 Czempisz, gm. Brzeziny, w celu wykonania czynności polegających na demontażu linii napowietrznych nn-0,4 kV oraz stanowisk słupowych nn-0,4 kV.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, a także o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłaszania uwag w przedmiocie postępowania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stosownie do art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z poźn. zm.) cyt.: „Jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”, zgodnie z którym zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W myśl art. 36 § 1 k.p.a  informuję, że postępowanie nie może zostać zakończone w terminie określonym w art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na zapoznanie się stron postępowania ze zgromadzonym materiałem dowodowym. W związku z powyższym termin załatwienia sprawy ustala się na dzień 31 stycznia 2023 r. Wyznaczenie powyższego terminu nie oznacza, że niniejsza sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie wcześniejszym.

W przypadku wskazanych w art. 37 § 1 k.p.a. stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem Starosty Kaliskiego.

 

z up. STAROSTY

Aleksandra Antczak

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarowania Mieniem

 

Sporządziła: Karolina Tomaszewska tel. 62/ 50 14 256

Informacja wytworzona przez:
Karolina Tomaszewska , w dniu:  23‑11‑2023 13:09:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  23‑11‑2023 13:09:12
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2023 13:12:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie