Wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegajacej na Przebudowie i rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 675130P i 675131P w m. Budy Liskowskie, dz. 112, 147, gm. Lisków


STAROSTA KALISKI

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 162 z późń. zm.) - zwanej dalej ustawą w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późń. zm.) - zwanej dalej k.p.a. zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Lisków w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 675130 P i 675131 P w miejscowości Budy Liskowskie”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

działki nr 112, 147, 113, 111, 115/2, 115/1, 117, 119/1, 119/2 i 122 (obręb 0002 Budy Liskowskie) oraz działka nr 57/1 (obręb 0015 Trzebienie), gm. Lisków.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 13 grudnia 2023 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Kaliszu oraz urzędach gmin właściwych z uwagi na przebieg drogi (Urzędzie Gminy Lisków), w urzędowych informatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 ustawy, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, ul. Kolegialna 4 pok. 109 (tel. 62-5014274) w godzinach pracy tut. Urzędu oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 04 stycznia 2024 r. Niniejsze zawiadomienie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art 10 k.p.a. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1 k.p.a.). W razie zaniedbania tego obowiązku (określonego w § 1), doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.). Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 40 § 4 k.p.a.).

Starosta Kaliski

Krzysztof Nosal

Plik pdf Obwieszczenie
13‑12‑2023 14:12:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
195KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Waldemar Jakubowski , w dniu:  13‑12‑2023 14:10:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Strzyż
email: piotr.strzyz@powiat.kalisz.pl tel.:625014207 fax: 627572622
, w dniu:  13‑12‑2023 14:10:22
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2023 14:12:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie