Rejestr cen nieruchomości


1. Podstawa prawna prowadzenia rejestru.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

2. Zawartość rejestru.

Rejestr cen nieruchomości zawiera informacje dotyczące:

 • IdRCN - identyfikatora transakcji,
 • oznaczenia transakcji,
 • oznaczenia aktu notarialnego z jego datą i dane identyfikujące notariusza,
 • rodzaju transakcji,
 • rodzaju rynku,
 • strony sprzedającej,
 • strony kupującej,
 • ceny transakcji brutto,
 • kwoty podatku VAT,
 • wykazu nieruchomości będących przedmiotem transakcji wraz z ich rodzajem, opisem i ceną.

3. Forma i sposób udostępniania informacji z rejestru.

Udostępnianie informacji z rejestru cen nieruchomości odbywa się z wykorzystaniem usług sieciowych i portali internetowych lub wyciągów w postaci papierowej.

Udostępnienie rejestru cen nieruchomości następuje na podstawie wniosków, których wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji. W przypadku udostępnienia informacji podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, udostępnienie następuje na podstawie wniosku, którego wzór wskazany został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

4. Opłaty za udostępnianie informacji z rejestru.

Informacje z rejestru cen nieruchomości są udostępniane odpłatnie, poza przypadkami określonymi w art. 40a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stawki opłat za udostępnianie informacji, zasady ustalania współczynników korygujących oraz szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określone są w załączniku do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. Opłatę wnosi się przed udostępnieniem informacji z rejestru cen nieruchomości.

5. Termin załatwienia.

Zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

6. Miejsce załatwienia.

Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz.
Pokój 142 - tel. (62) 5014259, pokój 129 - tel. (62) 5014255, pokój 130 - tel. (62) 5014254.

Informacja wytworzona przez:
Sławomir Kliber , w dniu:  13‑09‑2021 14:49:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  13‑09‑2021 14:49:03
Data ostatniej aktualizacji:
13‑09‑2021 14:52:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive