Rada Powiatu, Komisje

Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. Składy osobowe Rady i Komisji. Dane kontaktowe osób (telefon, e-mail, adres).

Kompetencje Rady Powiatu
 • Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
 • Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
 • Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
 • Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
  1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
  2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
  3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
  4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
  5. uchwalanie budżetu powiatu,
  6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
   1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
   2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
   3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
   5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
   6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
   7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
   8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
   9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
  10. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
  12. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
  13. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  14. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
  15. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Wykaz Radnych Rady Powiatu w Kaliszu
Jan Kłysz
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Jan Kłysz
Imię:
Jan
Nazwisko:
Kłysz
Tytuł:
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
Telefon:
62 50 14 307
Fax:
62 764 51 27
Opis:

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Rady Powiatu

 

przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu spotkania

tel. kontaktowy 62 50-14-307

e-mail: przewodniczacy@powiat.kalisz.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Benedykt Owczarek
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Zdjęcie osoby Benedykt Owczarek
Imię:
Benedykt
Nazwisko:
Owczarek
Tytuł:
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Opis:

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:

- Wiceprzewodnicząćy Rady Powiatu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Artur Szymczak
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Zdjęcie osoby Artur Szymczak
Imię:
Artur
Nazwisko:
Szymczak
Tytuł:
Wiceprzewodniczący Rady Powitu Kaliskiego
Opis:

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:
- Wiceprzewodniczący Rady Powitu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Małgorzata Banaś
Radna Rady Powiatu
Zdjęcie osoby Małgorzata Banaś
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Banaś
Tytuł:
Radna Rady Powiatu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Krzysztof Bączkiewicz
Radny Rady Powiatu
Zdjęcie osoby Krzysztof Bączkiewicz
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Bączkiewicz
Tytuł:
Radny Rady Powiatu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Sławomir Czapski
Radny Rady Powiatu
Zdjęcie osoby Sławomir Czapski
Imię:
Sławomir
Nazwisko:
Czapski
Tytuł:
Radny Rady Powiatu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Krzysztof Dziedzic
Radny Rady Powiatu
Zdjęcie osoby Krzysztof Dziedzic
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Dziedzic
Tytuł:
Radny Rady Powiatu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Paweł Kaleta
Radny Rady Powiatu
Zdjęcie osoby Paweł Kaleta
Imię:
Paweł
Nazwisko:
Kaleta
Tytuł:
Radny Rady Powiatu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Dorota Karpieko
Radna Rady Powiatu
Zdjęcie osoby Dorota Karpieko
Imię:
Dorota
Nazwisko:
Karpieko
Tytuł:
Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Dariusz Korczyński
Radny Rady Powiatu
Zdjęcie osoby Dariusz Korczyński
Imię:
Dariusz
Nazwisko:
Korczyński
Tytuł:
Radny Rady Powiatu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  21‑12‑2007 11:22:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:(62) 5014207 fax: (62) 7572622
, w dniu:  21‑12‑2007 11:22:29
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2018 10:15:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie