Rada Powiatu, Komisje

Kompetencje i uprawnienia Rady. Podstawa prawna działania. Składy osobowe Rady i Komisji. Dane kontaktowe osób (telefon, e-mail, adres).

Kompetencje Rady Powiatu
 • Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
 • Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
 • Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
 • Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
  1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
  2. wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
  3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,
  4. stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
  5. uchwalanie budżetu powiatu,
  6. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
   1. zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
   2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
   3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
   5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
   6. tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
   7. tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
   8. współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
   9. tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
  10. określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
  12. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
  13. uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  14. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
  15. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Wykaz Radnych Rady Powiatu w Kaliszu
Artur Szymczak
Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Artur Szymczak
Imię:
Artur
Nazwisko:
Szymczak
Tytuł:
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Janusz Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Janusz Nowak
Imię:
Janusz
Nazwisko:
Nowak
Tytuł:
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wincenty Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Wincenty Nowak
Imię:
Wincenty
Nazwisko:
Nowak
Tytuł:
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Monika Duras
Radna Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Monika Duras
Imię:
Monika
Nazwisko:
Duras
Tytuł:
Radna Rady Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Krzysztof Dziedzic
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Krzysztof Dziedzic
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Dziedzic
Tytuł:
Radny Rady Powiatu
Opis:

Życiorys:

 

Wykształcenie

Studia wyższe:

 • Geodezja gospodarcza
  Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska – uchwałą Rady Wydziału z wyróżnieniem (1997 r.)
 • Gospodarka nieruchomościami
  Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska (2000 r.)

Studia podyplomowe:

 • Certificate in Business Studies
  Central Connecticut State University, New Britain, Connecticut, USA (2017 r.)
 • Executive MBA
  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu” – Program Executive MBA z wynikiem celującym (2017 r.)
 • Zarządzanie w podmiotach leczniczych
  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania (2021 r.)
 • Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania (2016 r.)

Doświadczenie zawodowe

 • Administracja i zarządzanie – kadra kierownicza administracji publicznej, w tym zarządzanie finansami publicznymi, zarządzanie kadrami, zarządzanie projektami, zarządzanie oświatą oraz nadzór nad inwestycjami.
 • Nadzór nad spółkami handlowymi.

Uprawnienia zawodowe

 • Uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych
  Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 6526/2015: egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych przed Komisją Egzaminacyjną wyznaczoną przez Ministra Skarbu Państwa (2015 r.)
 • Geodeta uprawniony
  Świadectwa nadania uprawnień nr 18889: w dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie 1 i 2

Ważniejsze kursy specjalizacyjne

 • Praktyka zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości
  W formie grupowych warsztatów (AR Wrocław, Katedra Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich, 2002 r.)
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
  Certyfikat nr: 12348/05/2015/RN (2015 r.)
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
  Klauzula „poufne” na okres do 2019 r. (2009 r.), klauzula „zastrzeżone” do 2023 r.

Historia zatrudnienia/sprawowana funkcja:
(nazwa zakładu pracy – miejscowość – ostatnio zajmowane stanowisko/funkcja – okres od-do)

 • Urząd Miejski Gminy Opatówek – Sekretarz Gminy Opatówek – 2006r. – nadal
 • Radny Powiatu Kaliskiego – 2010 – nadal (do 2023r.)
  Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji (2018r.-nadal.)
  Przewodniczący komisji budżetu (2014r.-2018r.)
  Członek Zarządu Powiatu (2010r.-2014r.)
 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie – Pleszew – inspektor/przewodniczący ZUDP
  – 2003r.-2006r.; PODGiK w Pleszewie – główny specjalista – 2003r.-2006r.
  ARiMR, Kaliskie Biuro Powiatowe – Kalisz – specjalista – 2003r.
  „Geodezja” Z.U.R.Pruchnik – Kalisz – inżynier geodeta – 2000r.-2007r.
 • Członek rady nadzorczej – „Energetyka Cieplna – Kępno” sp. z o.o. (2016r.-2017r.).
 • Członek rady nadzorczej – WSK „PZL-Kalisz” S.A. – PGZ (2017r.- 2023r.).
 • Członek Rady Nadzorczej ZUS (2022-2024r.)
 • Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego VI. 2024r.

Dodatkowa działalność społeczna, samorządowa, udział w pracach stowarzyszeń:
(rok rozpoczęcia działalności, wyboru)

 • 2016 – Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP w Opatówku
 • 2011r. – Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia (na obszar Powiatu Kaliskiego i Miasta Kalisza)
 • 2011r. – nadal: Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku,
 • 2018r. – Członek stowarzyszenia Business Club B4 z siedzibą we Wrocławiu
 • 2019r. – Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu (przedstawiciel wojewody)

Życie prywatne

Żona Marta, troje dzieci: Wojtek, Julia i Ania

Krzysztof Dziedzic to doświadczony specjalista w zakresie administracji publicznej oraz zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w nadzorze nad spółkami handlowymi oraz szeroką wiedzę z zakresu zarządzania finansami publicznymi, kadrami i projektami. Jest również uprawnionym geodetą z bogatym doświadczeniem w gospodarce nieruchomościami.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Paweł Kaleta
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Paweł Kaleta
Imię:
Paweł
Nazwisko:
Kaleta
Tytuł:
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Opis:

W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

Do funkcji Wicestarosty należy m.in.:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa w ramach wewnętrznego podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu, określonych w odrębnym zarządzeniu Starosty.

 

Życiorys:

Paweł Kaleta
Wiek: 34 lata
Stan cywilny: Mąż i ojciec
Zawód: Przedsiębiorca, samorządowiec

Wykształcenie

Paweł Kaleta ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając wykształcenie na kierunku historia.

Kariera Samorządowa

Paweł Kaleta rozpoczął swoją karierę w samorządzie bardzo wcześnie, stając się najmłodszym radnym powiatu w Polsce w wieku 20 lat. Jego działalność samorządowa obejmuje:

 • Radny Powiatu Kaliskiego IV kadencji (2010-2014)
 • Radny Powiatu Kaliskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji VI kadencji (2018-2024)
 • Radny Powiatu Kaliskiego w VII kadencji Samorządu Powiatu Kaliskiego, Wicestarosta Kaliski

Działalność Społeczna i Zaangażowanie

Paweł Kaleta jest aktywnym działaczem społecznym i wolontariuszem. Jego zaangażowanie obejmuje:

 • Wieloletnia działalność w samorządzie studenckim
 • Wolontariat, szczególnie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Udział w pielgrzymkach na Jasną Górę
 • Organizacja imprez sportowych i kulturalnych

Życie Prywatne

Prywatnie, Paweł Kaleta jest mężem i ojcem, który ceni sobie spędzanie czasu z rodziną. Jego pasje i zainteresowania obejmują:

 • Podróże: Uwielbia podróże, zarówno te małe, jak i duże, zwłaszcza z rodziną.
 • Sport: Od dziecka zakochany w sporcie, szczególnie w piłce nożnej i boksie.
 • Literatura: Pasjonuje się literaturą, szczególnie historyczną, fantastyką, biografiami oraz reportażami.
 • Kinematografia i muzyka: Ceni sobie dobrą kinematografię i muzykę.
 • Rodzina: Najstarszy z siedmiorga rodzeństwa, uwielbia spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

Paweł Kaleta jest przykładem dynamicznego i zaangażowanego samorządowca, który łączy pasję do historii i sportu z zaangażowaniem w sprawy społeczne i samorządowe. Jego działania na rzecz lokalnej społeczności są wyrazem głębokiego zaangażowania i troski o rozwój regionu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Jan Adam Kłysz
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Jan Adam Kłysz
Imię:
Jan Adam
Nazwisko:
Kłysz
Tytuł:
Starosta Kaliski, Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Telefon:
62 5014300
Opis:

Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
 

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Zarządu Powiatu

- Starosta Kaliski

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

 1. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa
 2. reprezentowanie Starostwa na zewnątrz
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa
 5. zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa
 6. koordynowanie działalności wydziałów
 7. upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 8. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu.

 

Życiorys:

Jan Adam Kłysz
Wiek: 56 lat

Wykształcenie

Jan Adam Kłysz ukończył Uniwersytet Opolski, gdzie studiował na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym.

Studia podyplomowe ukończył w Warszawie, Wrocławiu i Kaliszu.

Kariera Samorządowa

Jan Adam Kłysz jest związany z samorządem od ponad 30 lat, pełniąc szereg ważnych funkcji:

 • Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego (2018-2024)
 • Wicestarosta Kaliski (2014-2018)
 • Pracownik Urzędu Miejskiego w Kaliszu (1994-2014 oraz 2018-2020)
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta (1999-2000)
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury (2001-2014)
  • Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (2018-2020)
 • Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (2019-2024)

Działalność Społeczna i Zawodowa

Jan Adam Kłysz jest aktywnie zaangażowany w liczne organizacje i stowarzyszenia:

 • Wiceprezes OSP w Ostrowie Kaliskim
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2002-2022)
 • Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Kaliszu
 • Członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzeziny

Publikacje

Jan Adam Kłysz jest autorem książki „Ostrów Kaliski. Nasze dziedzictwo. Tu przeszłość łączy się z przyszłością", która odzwierciedla jego głęboką pasję i zaangażowanie w historię regionu.

Życie Prywatne

Prywatnie Jan Adam Kłysz jest mężem i ojcem. Interesuje się historią regionu, szczególnie powiatu kaliskiego i swojej rodzinnej miejscowości, Ostrowa Kaliskiego.

Podsumowanie

Jan Adam Kłysz to doświadczony samorządowiec, który przez lata swojej kariery oddał się pracy na rzecz społeczności lokalnej. Jego zaangażowanie w rozwój i promocję regionu, a także liczne osiągnięcia zawodowe i społeczne, stanowią solidną podstawę dla jego obecnej roli Starosty Kaliskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Łukasz Kolonko
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Łukasz Kolonko
Imię:
Łukasz
Nazwisko:
Kolonko
Tytuł:
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Dariusz Korczyński
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Dariusz Korczyński
Imię:
Dariusz
Nazwisko:
Korczyński
Tytuł:
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Henryk Kurek
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Zdjęcie osoby Henryk Kurek
Imię:
Henryk
Nazwisko:
Kurek
Tytuł:
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  21‑12‑2007 11:22:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:(62) 5014207 fax: (62) 7572622
, w dniu:  21‑12‑2007 11:22:29
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2024 13:49:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie