Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Dyrektor
Woźniak Andrzej - pok. 241, tel. 62 50 14 240

Z-ca Dyrektora
Adam Jakóbczak - pok. 243, tel. 62 50 14 243

e-mail: wos@powiat.kalisz.pl

 

1. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarki wodnej, należy w szczególności:

1) przygotowywanie decyzji dotyczących ustalenia linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych,

2) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych w sprawach zastrzeżonych
do kompetencji Starosty,

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wprowadzania powszechnego korzystania z wód w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych,

4) współudział w realizacji zadań Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

5) przygotowywanie decyzji nakazujących przywrócenie do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,

6) przygotowywanie decyzji orzekających o wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych przez podmioty, które poprzez wprowadzanie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i urządzeń,

7) przygotowywanie decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody, stref ochronnych urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno - meteorologicznych oraz państwowej służby hydrogeologicznej,

8) przygotowywanie decyzji ustalających zakres i termin wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji szczegółowych przez zainteresowanych właścicieli gruntu,

9) przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz z terenów położonych w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

10) przeprowadzanie przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych, a także realizacji tych pozwoleń,

11) przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie w określonym terminie, zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,

12) prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,

13) przygotowywanie decyzji w sprawach: tworzenia i likwidacji spółek, zatwierdzenia zmian do statutu oraz świadczeń na rzecz spółek,

14) przygotowywanie decyzji zatwierdzających instrukcję utrzymania systemu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz gospodarowania wodą przy korzystaniu
z wód powierzchniowych.

2. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie rybactwa śródlądowego, należy w szczególności:

1) przygotowywanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

2) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,

3) przygotowywanie decyzji wyrażających zgodę na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,

4) prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,

5) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej oraz dokumentów potwierdzających członkostwo w tej straży.

3. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarki leśnej, należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadkach niewywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów, przygotowywanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków,

2) przygotowywanie zarządzeń Starosty w sprawie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów,

3) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,

4) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

5) prowadzenie cechowania drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

6) przygotowywanie decyzji o zmianie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny.

7) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planów urządzenia lasów,

8) przygotowywanie zlecenia wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych,

9) przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela,

10) przygotowywanie przekazywania w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu,

11) przygotowywanie wniosków o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej,

12) przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej,

13) prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych do zalesienia za wypłacanym ekwiwalentem,

14) przygotowywanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

15) przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany urządzenia lasu. 

4.  Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie prawa łowieckiego, należy w szczególności:

1) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,

2) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,

3) przygotowywanie decyzji zezwalających na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

5. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, należy w szczególności:

1) przygotowywanie decyzji w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej i leśnej oraz określenia warunków tego wyłączenia,

2) przygotowywanie decyzji w sprawie nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych
ze względu na ochronę gleb przed erozją,

3) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia kierunku rekultywacji zagospodarowania gruntów,

4) przygotowywanie decyzji w sprawie uznania rekultywacji i zagospodarowania gruntów za zakończone,

5) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów,

6) przygotowywanie decyzji nakładających podwyższone opłaty w razie stwierdzenia, że grunty są wyłączone  niezgodnie z przepisami ustawy,

7) opracowywanie sprawozdań z zakresu wykonywania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów,

8) opiniowanie w zakresie ochrony gruntów rolnych wniosków w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie postępowania z odpadami, należy w szczególności:

1) przygotowywanie pozwoleń dla wytwórców odpadów prowadzących instalację na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

2) przygotowywanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,

3) przygotowywanie decyzji określających dodatkowe obowiązki związane z postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi, jeżeli tego wymagają względy życia
 i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska,

4) przygotowywanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania oraz transportu odpadów,

7. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie wynikającym z ustawy - Prawo ochrony środowiska, należy w szczególności:

1) gromadzenie wyników pomiarów, wykonywanych przez prowadzących instalację lub użytkowników urządzeń oraz zarządzających drogą, linią kolejową; przygotowywanie decyzji nakładających obowiązki prowadzenia dodatkowych pomiarów wielkości emisji,

2) przygotowywanie decyzji zobowiązujących do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,

3) przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania
na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
do uiszczenia na rzecz budżetu właściwej gminy kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikających z naruszenia stanu środowiska,

4) udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na wniosek Zarządu Powiatu,

5) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,

6) przygotowywanie wystąpień do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska             w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,

7) gromadzenie map akustycznych sporządzanych przez zarządzających drogą, linią kolejową,

8) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, informacji       o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji i zmianie danych, przygotowywanie decyzji wnoszących sprzeciw,

9) przygotowywanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,

10) przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

11) ustanawianie w pozwoleniu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,

12) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych,

13) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

14) przeprowadzenie analizy pozwoleń zintegrowanych.

8. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie przyrody, należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody,

2) prowadzenie rejestru posiadanych zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków oraz ich hodowli,

3) przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gminy, naliczanie i pobieranie opłat z tego tytułu,

4) przygotowywanie decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężne za:

a) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

b) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

c) zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

9.  Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, należy przygotowywanie opinii dotyczącej warunków i sposobu pozyskania zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok.

10. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności przygotowywanie opinii i uzgodnień dotyczących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział.

11. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie wynikającymi z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, należy w szczególności przygotowywanie decyzji zezwalających na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

12. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie wynikającym z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy w szczególności:

1) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

2) upowszechnianie informacji drogą elektroniczną w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu,

3) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, zawartych w elektronicznej bazie danych,

4) opiniowanie w procesie inwestycyjnym w zakresie ochrony środowiska.

14. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie spraw dotyczących rolnictwa, należy w szczególności:

1) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w zakresie profilaktyki weterynaryjnej i usuwania zagrożeń chorób zwierzęcych,

2) współpraca ze społecznymi i zawodowymi organizacjami rolników oraz Wielkopolską Izbą Rolniczą,

3) współpraca z Regionalną Komisją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej.

15. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, należy prowadzenie całości spraw związanych z rekultywacją gruntów zdegradowanych.

Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Marciniak
email: imarciniak@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014207 fax: 62 7572622
, w dniu:  14‑01‑2006 12:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2020 10:29:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive