Wydział Dróg Powiatowych


Dyrektor
Paweł Kociok - p. 200, tel. 62 50 14 280

e-mail: zdp@powiat.kalisz.pl

 

1. Do zadań Wydziału Dróg Powiatowych w zakresie dróg publicznych, należy w szczególności:

1) przygotowywanie opinii w zakresie ustalania przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych,

2) przygotowywanie dokumentów związanych z zaliczaniem dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalaniem ich przebiegu,

3) przygotowywanie dokumentów związanych z zarządzaniem siecią dróg powiatowych,

4) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie 
o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

6) przygotowywanie dokumentów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji w zakresie budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

7) przygotowywanie dokumentów związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą,

8) przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu,

9) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań  na rzecz obronności kraju,

10) przygotowywanie dokumentów związanych z koordynowaniem robót w pasie drogowym,

11) przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

12) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, 

13) przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

14) prowadzenie i nadzorowanie robot interwencyjnych,  utrzymaniowych
i zabezpieczających,

15) przygotowywanie dokumentów dotyczących ograniczeń lub zamykania dróg
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz opracowywanie propozycji wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób  lub mienia, 

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

18) występowanie do Wydziału Gospodarowania Mieniem:

a) o przeprowadzenie postępowania w celu nabycia nieruchomości pod pas drogowy dróg powiatowych oraz na potrzeby zarządzania drogami powiatowymi,

b) o przeprowadzenie regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,

19) przygotowywanie informacji o drogach publicznych dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

20) przeprowadzanie bieżących remontów oraz prowadzenie bieżącego utrzymania dróg we własnym zakresie,

21) uzgadnianie projektów organizacji ruchu,

22) przygotowywanie dokumentów w zakresie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego,

23) przygotowywanie zezwoleń kategorii I, II i III na przejazd pojazdu nienormatywnego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

24) przygotowywanie dokumentów związanych z określeniem warunków przejazdu przez mosty na drogach powiatowych oraz uzgadnianiem trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego, w celu wydania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

2. Do zadań Wydziału Dróg Powiatowych w zakresie wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy w szczególności przygotowywanie wniosków, opinii i uzgodnień dotyczących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział.

3. Współdziałanie z Biurem Rozwoju Powiatu przy prowadzeniu inwestycji dotyczących dróg powiatowych w tym:

1) przy planowaniu  inwestycji i przygotowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych,

2) przy przygotowywaniu dokumentów związanych z finansowaniem inwestycji,

3) w przygotowywaniu dokumentacji projektowej,

4) w opracowaniu dokumentacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,

5) w sporządzaniu umów w sprawie wykonywania nadzoru nad realizacją inwestycji,

6) w przekazaniu placu budowy wraz z kompletną dokumentacją,

7) pełnienie nadzoru merytorycznego nad realizacją przedmiotu inwestycji,

8) w przeprowadzaniu odbiorów inwestycji,

9) w przeprowadzeniu rozliczenia finansowego inwestycji,

10) w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  13‑09‑2007 14:59:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2020 13:38:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive