Biuro Kontroli i Audytu WewnętrznegoBiuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Joanna Kołodziejczyk - p. 213, tel. 62 50 14 330

 

1. Zadania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w zakresie kontroli:

1) przeprowadzanie kontroli dotyczących organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych, wydawania decyzji administracyjnych oraz w zakresie dysponowania środkami, a także realizacji uchwał Rady, Zarządu oraz zarządzeń Starosty, zgodnie z planem kontroli,

2) prowadzenie kontroli finansowej, kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, kontroli przestrzegania przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych  w komórkach organizacyjnych Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu, zgodnie z planem kontroli,sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, przygotowywanie wniosków i zaleceń oraz prowadzenie wykazu przeprowadzonych kontroli,

3) przygotowywanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych,

4) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania Starostwa,

5) przyjmowanie informacji wraz z niezbędnymi dokumentami o ujawnionych naruszeniach dyscypliny finansów publicznych przez podległe jednostki organizacyjne,

6) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście projektów rocznego planu kontroli,

7) sporządzanie zbiorczego Rejestru Ryzyk dla celów przyjętych do realizacji na dany rok, sporządzanie sprawozdania z realizacji celów i zadań za rok poprzedni.

2. Zadania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w zakresie audytu wewnętrznego:

1) niezależne i obiektywne badanie oraz ocena adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu systemów kontroli zarządczej,

2) prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,

3) prezentowanie Staroście sprawozdań z przeprowadzonych audytów,

4) przygotowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem analizy obszarów ryzyka oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznych planów audytu, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,

5) wykonywanie audytów poza planem audytu wewnętrznego,

6) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie audytu,

7) współpraca z organami kontroli zewnętrznej,

8) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z audytu wewnętrznego
i przedkładanie ich Staroście.

3. Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy również współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a w szczególności przesyłanie powiadomień z zakresu ww. ustawy oraz prowadzenie rejestru zawiadomień.

4. Zadania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego z prowadzenia procedur zarządzania ryzykiem:

1) określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,

2) identyfikacja i analiza czynników ryzyka, oraz metod reakcji na ryzyko,

3) monitorowanie ryzyka oraz zapewnienie kierownictwu Starostwa wczesnej informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów i zadań.

 

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  05‑09‑2007 15:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2020 13:39:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive