Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady


Dyrektor
Wioletta Przybylska - pok. 108

e-mail: promocja@powiat.kalisz.pl

Sekretariat Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady
tel. 62 50 14 303

Sprawy dotyczące Rady Powiatu Kaliskiego
e-mail: biurorady@powiat.kalisz.pl
tel. 62 50 14 307

1. Do zadań Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady, w zakresie obsługi Rady, należy
    w szczególności:

1) obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Rady i jej Komisji, w tym:

a) gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji,

b) przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,

c) opracowywanie materiałów z obrad Rady i Komisji Rady oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,

d) sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady,

e) prowadzenie rejestru uchwał Rady,

f) prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji,

g) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków Radnych,

h) doręczanie dokumentów wymienionych w pkt 1 lit a-g organom i komórkom organizacyjnym zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,

2) organizacja kontroli społecznych Komisji Rady,

3) podejmowanie działań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi Radami,

4) upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji
o działalności Rady i jej Komisji,

5) prowadzenie akt i spraw osobowych Radnych,

6) prowadzenie rejestru przyznanych przez Radę medali  „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”.

2. Do zadań Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady w zakresie obsługi Zarządu, należy w szczególności:

1) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,

2) prowadzenie rejestru uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi,

3) prowadzenie korespondencji okolicznościowej oraz kalendarium rocznic
i uroczystości związanych z życiem społeczno - gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,

4) prowadzenie sekretariatów Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,

5) rozdział, w formie papierowej i elektronicznej, korespondencji zadekretowanej przez Starostę i Wicestarostę,

6) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego aktów prawnych Rady i Zarządu.

3. Do zadań Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady w zakresie informacji, należy w szczególności:

1) tworzenie i koordynowanie strategii informacyjnej Powiatu,

2) organizowanie konferencji prasowych oraz współpraca z mediami,

3) prowadzenie monitoringu publikacji medialnych oraz przygotowywanie sprostowań i odpowiedzi,

4) przygotowywanie informacji medialnych,

5)  współudział w prowadzeniu strony internetowej Starostwa.

4. Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady wykonuje zadania w zakresie promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin z terenu Powiatu w kraju i zagranicą.

5. Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady wykonuje zadania w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

6. Do zadań Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady w zakresie promocji i rozwoju, należy w szczególności:

1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych
o Powiecie,

2) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin z terenu  Powiatu w kraju i zagranicą.

7. Do zadań Wydziału Promocji, Informacji i Obsługi Rady w zakresie współpracy zagranicznej, należy w szczególności:

1) organizowanie wizyt delegacji zagranicznych,

2) organizowanie zagranicznych wyjazdów,

3) koordynowanie działalności związanej ze współpracą z zaprzyjaźnionymi  partnerami zagranicznymi oraz w nawiązywaniu nowych kontaktów,

4) prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie współpracy zagranicznej,

5) gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących partnerów zagranicznych.

Informacja wytworzona przez:
Zarząd Powiatu Kaliskiego , w dniu:  14‑01‑2006 13:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2022 08:39:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive