Wydział Gospodarowania Mieniem


Dyrektor
Michał Olejniczak - pok. 143, tel. 62 50 14 253

 

1. Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa i Powiatu, zwanego dalej „zasobem”,

2) zapewnienie wyceny nieruchomości,

3) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

4) naliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,

5) wydawanie opinii merytorycznych w związku z toczącymi się postępowaniami  sądowymi w szczególności dotyczącymi  własności lub innych praw rzeczowych
na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,

6) przygotowywanie wniosków do wojewody o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie,

7) przygotowywanie wniosków do wojewody o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata,

8) przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości lub oddania gruntów w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, organizowanie przetargów,

9) przygotowywanie protokołów rokowań na zbycie nieruchomości lub oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

10) przygotowywanie dokumentów do zawarcia umów zbycia nieruchomości wchodzących w skład zasobu, w drodze przetargowej lub bezprzetargowej,

11) przygotowywanie dokumentów do zawarcia umów o oddaniu nieruchomości
w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargowej lub bezprzetargowej,

12) przygotowywanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

13) przygotowywanie dokumentów do zamiany własności nieruchomości, oddania
w wieczyste użytkowanie nieruchomości, zamiany własności nieruchomości w prawo
użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania wieczystego we własność, za zgodą wojewody lub Rady, zrzeczenia się nieruchomości,

14) przygotowywanie dokumentów do wniesienia prawa własności nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,

15) przygotowywanie dokumentów do przekazywania nieruchomości jako wyposażenia tworzonych przedsiębiorstw państwowych, majątku tworzonych fundacji,

16) przygotowywanie dokumentów do przekazywania nieruchomości nieodpłatnie
w drodze umowy, w tym również w formie darowizny, partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym,

17) przygotowywanie dokumentów do dokonywania darowizn na cele publiczne,
do dokonywania darowizn między Skarbem Państwa i jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami, za zgodą wojewody lub Rady,

18) przygotowywanie dokumentów do wniesienia do spółki prawa użytkowania wieczystego jako wkładu niepieniężnego (aportu),     

19) przygotowywanie dokumentów do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa  jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż wartość rynkowa
lub oddawania tym jednostkom gruntów w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty,

20) przygotowywanie wniosków do wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczących wydania pozwolenia na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

21) przygotowywanie decyzji do oddania nieruchomości jednostkom organizacyjnym
 w trwały zarząd,

22) przygotowywanie dokumentów do obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

23) przygotowywanie dokumentów do rozwiązywania umów o oddanie gruntów
w użytkowanie wieczyste,

24) przygotowywanie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu,

25) przygotowywanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek, za zgodą organów nadzorujących te jednostki,

26) przygotowywanie decyzji w sprawie naliczenia dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

27) przygotowywanie dokumentów do udzielenia bonifikaty przy sprzedaży oraz przy ustalaniu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu,

28) przygotowywanie dokumentów w sprawie podwyższenia stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,

29) przygotowywanie dokumentów do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

30) opracowywanie opinii do podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu,

31) przeprowadzanie, z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego,

32) przygotowywanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego,

33) przeprowadzenie rozprawy administracyjnej po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,

34) przygotowywanie decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania z tego tytułu,

35) przygotowywanie dokumentów do dokonania wpisu w księdze wieczystej decyzji
o wywłaszczeniu nieruchomości i ustaleniu odszkodowania,

36) przygotowywanie decyzji w sprawie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów  i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

37) przygotowywanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

38) przygotowywanie decyzji w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres dłuższy niż 6 miesięcy w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,

39) przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu zwrotu, rozłożenia odszkodowania na raty,

40) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

41) przygotowywanie wniosków do sądu o zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa poprzez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki, przygotowywanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

42) przygotowywanie dokumentów do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu,

43) przygotowywanie projektów uchwał w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

44) przygotowywanie wniosków do wojewody lub Rady w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz wieczystego użytkownika,

45) przygotowywanie dokumentów do zawarcia umów sprzedaży prawa użytkowania wieczystego,

46) przygotowywanie decyzji na wniosek osób fizycznych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

47)przygotowywanie wniosków do wojewody oraz uchwał Rady o udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

48) przygotowywanie żądań o zwrot kwot udzielonych bonifikat po ich waloryzacji jeżeli osoby na rzecz których zostało przekształcone prawo zbycia lub wykorzystały nieruchomość na inny cel niż ten, który stanowił podstawę udzielenia bonifikaty.

2.   Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem w zakresie nieruchomości rolnych i leśnych, należy w szczególności:

1) przygotowywanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomości ziemskie przeznaczone są na cele reformy rolnej, opracowywanie wniosków
i przygotowywanie dokumentacji o wpis do ksiąg wieczystych prawa własności tych nieruchomości,

2) przygotowywanie decyzji w sprawie nadania dzierżawcom nieruchomości państwowych na własność oraz ustalenia ceny ich nabycia,

3) opracowywanie zgody na nadanie resztówki,

4) przygotowywanie decyzji o uwłaszczeniu posiadaczy nieruchomości z innych tytułów,

5) przygotowywanie decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste  gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele rodzinnych ogrodów działkowych.

6) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, a które mienie gromadzkie,

7) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,

8) przygotowywanie decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

9) przygotowywanie wniosków do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieodpłatne na rzecz Powiatu nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,

10) przygotowywanie decyzji w sprawie nadania gruntów Skarbu Państwa
pod budynkami stanowiącymi własność osób fizycznych i działek przeznaczonych
do rolniczego użytkowania.

Informacja wytworzona przez:
Zarząd Powiatu Kaliskiego , w dniu:  09‑05‑2016 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  09‑05‑2016 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2020 13:37:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive