Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania KryzysowegoKierownik
Jolanta Tatarowicz- p. 245, tel. 062 50 14 239

e-mail: tatarowicz@powiat.kalisz.pl
 

1. Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony informacji niejawnych, należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

3) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5) prowadzenie kancelarii niejawnej,

6) inne zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

2. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Zadania prowadzi zadania w zakresie organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

3. Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, należy w szczególności:

1) organizacja działań związanych  z realizacją zadań obrony cywilnej,

2) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

3) obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

4) realizacja zadań ogólnoobronnych wynikających z odrębnych przepisów,

5) prowadzenie i aktualizacja przepisów prawnych dotyczących załatwianych spraw,

6) opracowywanie informacji i analiz dotyczących załatwianych spraw,

7) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem i obsługą Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego,

8) organizowanie akcji kurierskiej.

4. Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie spraw obywatelskich i innych, należy w szczególności:

1) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,

2) przyjmowanie informacji o wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofiar oraz o ogłoszeniu w prasie,

3) podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi, skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczenia imprezy masowej,

4) przygotowywanie projektu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzona imprezą masową,

5) przygotowywanie dokumentów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

6) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu wniosku do sądu w celu orzeczenia przez sąd o zgodności działania  fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona,

7) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu wystąpienia do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa,  a także przygotowywanie wniosku do sądu o wstrzymanie wykonania takiej uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy,

8) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu, których  działanie zarządów  w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia  ich statutów albo jest niezgodne z ich celami, dokumentów związanych z wyznaczeniem odpowiedniego termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo dokumentów żądających dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu tych fundacji,

9) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu wystąpienia  do sądu o zawieszenie zarządu fundacji
i wyznaczenie zarządcy przymusowego po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 8, albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji,

10) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu wystąpienia o likwidację fundacji w przypadku jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane  w przypadku gdy  fundacja osiągnęła celu, dla którego była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji,

11) przygotowywanie dokumentów i udział w organizowaniu na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość,

12) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,

13) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

14) spisywanie testamentu sporządzanego w obecności Starosty lub Sekretarza,

15) przygotowywanie dokumentów związanych z organizacją  przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku do najbliższego szpitala mającego prosektorium, przygotowywanie  zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich do kraju.

5. Obsługę organizacyjno - techniczną Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zabezpiecza Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Informacja wytworzona przez:
Zarząd Powiatu Kaliskiego , w dniu:  14‑01‑2006 13:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2016 07:55:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive