Wydział Organizacyjny


Sekretarz Powiatu Kaliskiego
Dyrektor
Leszek Sarzyński - pok. 230, tel. 62 50 14 227

e-mail: organizacyjny@powiat.kalisz.pl

1. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie organizacyjnym, należą w szczególności:

1) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego zmian,

2) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i jego zmian,

3) opracowywanie projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego zmian,

4) opracowywanie projektów zarządzeń oraz innych aktów prawnych Starosty, przekazywanie ich do wykonania właściwym komórkom organizacyjnym  i jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz kierownikom służb, inspekcji i straży oraz kontrola ich realizacji,

5) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,

6) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

7) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej
i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

8) koordynowanie wykazu planów pracy Starostwa,

9) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty,

10) prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa,

11) opracowywanie materiałów związanych z aktywizacją powiatowego rynku pracy oraz ograniczeniem bezrobocia we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Kaliszu,

12) współpraca z  komisją socjalną w zakresie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

13) zapewnienie pracownikom Starostwa dostępu do aktualnych przepisów prawa,

2. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie obsługi Zarządu, należą w szczególności:

1) przygotowywanie posiedzeń Zarządu, protokołowanie ich przebiegu oraz przekazywanie decyzji Zarządu do właściwych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Powiatu,

2) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu, przekazywanie ich do wykonania właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz kierownikom służb, inspekcji i straży,

3) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu, Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,

4) ewidencjonowanie wniosków Komisji Rady i przygotowywanie propozycji odpowiedzi,

3. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie skarg i wniosków należą zadania polegające na prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem, analizowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

4. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie spraw kadrowych, należą w szczególności:

1) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,

2) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem dyrektorów  szkół ponadgimnazjalnych,

3) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów z tym związanych,

4) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,

5) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

6) nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,

7) sporządzanie sprawozdań statystycznych,

8) planowanie wydatków osobowych Starostwa.

5. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie informatyzacji, należą w szczególności:

1) koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie,

2) opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji
w Starostwie,

3) prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej,

4) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

5) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie,

6) organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego,

7) inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego
w komórkach organizacyjnych,

8) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa,

9) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz  strony internetowej Powiatu.

6. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie  w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań dotyczących zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych związanych z doręczaniem kart powołania (akcja kurierska),

2) organizowanie i dokumentowanie stałego dyżuru starosty,

3) planowanie i wykonywanie zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS), w tym dokumentacji punktu kontaktowego i bazy danych dla potrzeb HNS,

4) planowanie świadczeń na rzecz obrony,

5) przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,

6) zarządzanie przymusowego doprowadzenia osób, które nie stawiły się do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,

7) planowanie i realizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych,

8) opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

9) współdziałanie z gminami  z terenu powiatu, administracją zespoloną i niezespoloną, a także jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań obronnych,

10) zapewnienie warunków realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa,

11) organizacja działań związanych  z realizacją zadań obrony cywilnej,

12) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

13) obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

14) prowadzenie i aktualizacja przepisów prawnych dotyczących załatwianych spraw,

15) opracowywanie informacji i analiz dotyczących załatwianych spraw,

16) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem i obsługą Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego,

17) podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi, skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczenia imprezy masowej,

18) przygotowywanie projektu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie Powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzaną imprezą masową,

19) przygotowywanie dokumentów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

20) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu wniosku do sądu w celu orzeczenia przez sąd o zgodności działania  fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona,

21) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu wystąpienia do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa,  a także przygotowywanie wniosku do sądu o wstrzymanie wykonania takiej uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy,

22) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu, których  działanie zarządów  w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia  ich statutów albo jest niezgodne z ich celami, dokumentów związanych z wyznaczeniem odpowiedniego termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo dokumentów żądających dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu tych fundacji,

23) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu wystąpienia  do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 6, albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji,

24) przygotowywanie w stosunku do fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu lub fundacji korzystających ze środków publicznych i prowadzących działalność na obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej Powiatu wystąpienia o likwidację fundacji w przypadku jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane  w przypadku gdy  fundacja osiągnęła cel, dla którego była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji,

25) przygotowywanie dokumentów i udział w organizowaniu na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość,

26) prowadzenie biura rzeczy znalezionych,

27) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

28) spisywanie testamentu sporządzanego w obecności Starosty lub Sekretarza,

29) przygotowywanie dokumentów związanych z organizacją  przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku do najbliższego szpitala mającego prosektorium, przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich do kraju,

30) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie z zagranicy na teren Powiatu Kaliskiego zwłok i szczątków ludzkich w celu ich pochowania.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  05‑09‑2007 15:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑04‑2020 10:32:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive