Wydział Organizacyjny


Sekretarz Powiatu Kaliskiego
Dyrektor
Leszek Sarzyński - pok. 230, tel. 062 50 14 227

e-mail: organizacyjny@powiat.kalisz.pl

1. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie organizacyjnym, należą w szczególności:

1) opracowywanie projektu Statutu Powiatu i jego zmian,

2) opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego i jego zmian,

3) opracowywanie projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego zmian,

4) opracowywanie projektów zarządzeń oraz innych aktów prawnych Starosty, przekazywanie ich do wykonania właściwym komórkom organizacyjnym  i jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz kierownikom służb, inspekcji i straży oraz kontrola ich realizacji,

5) prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,

6) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,

7) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej
i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

8) koordynowanie wykazu planów pracy Starostwa,

9) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty,

10) prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa,

11) opracowywanie materiałów związanych z aktywizacją powiatowego rynku pracy oraz ograniczeniem bezrobocia we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
w Kaliszu,

12) współpraca z  komisją socjalną w zakresie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

13) zapewnienie pracownikom Starostwa dostępu do aktualnych przepisów prawa,

2. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie obsługi Zarządu, należą w szczególności:

1) przygotowywanie posiedzeń Zarządu, protokołowanie ich przebiegu oraz przekazywanie decyzji Zarządu do właściwych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Powiatu,

2) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu, przekazywanie ich do wykonania właściwym komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Powiatu oraz kierownikom służb, inspekcji i straży,

3) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu, Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,

4) ewidencjonowanie wniosków Komisji Rady i przygotowywanie propozycji odpowiedzi,

3. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie skarg i wniosków należą zadania polegające na prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem, analizowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

4. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie spraw kadrowych, należą w szczególności:

1) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,

2) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem dyrektorów  szkół ponadgimnazjalnych,

3) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów z tym związanych,

4) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,

5) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

6) nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,

7) sporządzanie sprawozdań statystycznych,

8) planowanie wydatków osobowych Starostwa.

5. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie informatyzacji, należą w szczególności:

1) koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie,

2) opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji
w Starostwie,

3) prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej,

4) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

5) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie,

6) organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego,

7) inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego
w komórkach organizacyjnych,

8) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa,

9) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz  strony internetowej Powiatu.

6. Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie administracji i zarządzania budynkami Starostwa, należą w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem budynkami Starostwa,

2) planowanie kosztów utrzymania budynków Starostwa,

3) planowanie remontów i konserwacji budynków Starostwa,

4) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

5) przygotowywanie projektów umów oraz aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty dotyczących budynków Starostwa i pomieszczeń w tych budynkach.

7. Do zadań Wydziału Organizacyjnego o charakterze administracyjno– gospodarczym, należą w szczególności:

1) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,

2) gospodarowanie mieniem ruchomym Starostwa,

3) zabezpieczenie mienia Starostwa,

4) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa,

5) prowadzenie inwestycji w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Starostwa oraz w zakresie mienia Starostwa,

6) prowadzenie ewidencji mienia Powiatu,

7) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami,

8) gospodarowanie drukami i formularzami,

9) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,

10) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,

11) prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa,

12) prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy  ogłoszeń Starostwa,

13) zabezpieczenie łączności telefonicznej, faksowej i alarmowej,

14) zabezpieczenie dla pracowników Starostwa Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz prenumerowanie prasy dla potrzeb Starostwa,

15) zabezpieczenie plakatowania na terenie Powiatu ogłoszeń i obwieszczeń urzędowych,

16) gospodarowanie taborem samochodowym.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  05‑09‑2007 15:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑09‑2016 14:47:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive