Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury


Kierownik Biura:
Jolanta Golicka
Kierownik Biura Oświaty, Sportu i Kultury

Budynek skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu

pok. 203, tel. 62 50 14 231

e-mail: oswiata@powiat.kalisz.pl

1. Do zadań Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury w zakresie kultury, należy w szczególności:

1) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów2) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
3) przygotowywanie zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
4) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
5) przygotowywanie dokumentów związanych z tworzeniem Powiatowej instytucji filmowej,
6) prowadzenie dystrybucji i rozpowszechniania filmów,
7) organizowanie działalności kulturalnej oraz przygotowywanie dokumentów dotyczących  tworzenia powiatowych instytucji kultury,
8) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
9) przygotowywanie dokumentów związanych z prowadzeniem Powiatowych instytucji kultury,
10) przygotowywanie dokumentów związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów,
11) przygotowywanie dokumentów dotyczących zorganizowania i prowadzenia,
co najmniej jednej biblioteki publicznej,
12) opracowywanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
13) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
14) planowanie i finansowanie bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,
15) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
16)    współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych
i rozrywkowych.

2. Do zadań Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2) sporządzanie sprawozdań dotyczących współpracy Powiatu z organizacjami  pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego,
3) prowadzenie instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów o pożytku publicznym i wolontariacie,
4) udział w posiedzeniach komisji konkursowych  z głosem doradczym,
5) opracowywanie projektów dokumentów  związanych z przeprowadzaniem konkursów na realizację zadań publicznych w sprawach należących do właściwości komórki organizacyjnej,
6) przygotowywanie pracy komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w sprawach należących do właściwości komórki organizacyjnej,
7) sporządzanie rozliczenia dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sprawach należących do właściwości komórki organizacyjnej.

3. Do zadań Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury w zakresie oświaty, należy w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentów związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo - wychowawczych,
i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
2) przygotowywanie dokumentów związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych,
3) przygotowywanie dokumentów związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli
 i bibliotek pedagogicznych,
4) podejmowanie działań w celu zapewniania kształcenia, wychowania i opieki
w szkołach,
5) przygotowywanie dokumentów dotyczących zwiększania wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach,
6) ustalanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych i finansowych w części dotyczącej wynagrodzenia nauczycieli,
8) przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki  i udział w pracach tej komisji,
9) przygotowanie dokumentów dotyczących powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
10) przygotowywanie dokumentów dotyczących powierzania stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady szkoły lub placówki i Rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
11) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
12) prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych,
13) przygotowywanie dokumentów związanych z powołaniem Rady oświatowej działającej przy radzie Powiatu,
14) opracowywanie regulaminu działania Rady oświatowej,
15) przygotowywanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
16) przygotowywanie dokumentów związanych z likwidacją szkoły publicznej,
po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,
17) opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
18) przygotowywanie dokumentów związanych z łączeniem szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
19) przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem zespołu szkół lub placówek oraz nadaniem szkołom i placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów,
20) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
21) przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,
22) przygotowywanie dokumentów związanych z nadawaniem (cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
23) przygotowywanie dokumentów dotyczących dotowania niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
24) przygotowywanie dokumentów dotyczących dotowania niepublicznych placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
25) przygotowywanie dokumentów dotyczących dotowania szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkoły publicznej oraz placówek niepublicznych,
26) opracowywanie dokumentów związanych z zawieraniem ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli,
27) opracowywanie dokumentów związanych wynagradzaniem nauczycieli i innymi świadczeniami dla nauczycieli,
28) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli i ich doskonaleniem zawodowym,
29) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem uczniów do kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania,
30) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz do młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
31)  prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oświatową,
32) przygotowywanie dokumentów dotyczących dofinansowywania wyższych uczelni zawodowych.

4. Do zadań Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury w zakresie kultury fizycznej, należy w szczególności:

1) podejmowanie działań mających na celu tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
4) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz podejmowanie działań mających na celu tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

5) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

5. Do zadań Biura Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury w zakresie promocji i ochrony zdrowia, należy w szczególności:

1) przygotowywanie analiz, sprawozdań,
2) przygotowywanie korespondencji w zakresie ochrony zdrowia.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  05‑09‑2007 15:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2021 15:01:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive