Zarząd Powiatu

Kompetencje i uprawnienia Zarządu Powiatu. Podstawa prawna działania. Dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zarząd Powiatu

zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem wykonawczym Powiatu.
W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Członek zarządu nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

Kompetencje Zarządu Powiatu

 • Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
   
 • Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady,
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu,
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 • W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu,
 • Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu,
 • Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy,
 • Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

ZARZĄD POWIATU I KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W KALISZU
Jan Adam Kłysz
Starosta Kaliski
Zdjęcie osoby Jan Adam Kłysz
Imię:
Jan Adam
Nazwisko:
Kłysz
Tytuł:
Starosta Kaliski, Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Telefon:
62 5014300
Opis:

Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz
 

Pełniona funkcja w Radzie Powiatu:

- Przewodniczący Zarządu Powiatu

- Starosta Kaliski

 

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

 1. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa
 2. reprezentowanie Starostwa na zewnątrz
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa
 5. zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa
 6. koordynowanie działalności wydziałów
 7. upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 8. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu.

 

Życiorys:

Jan Adam Kłysz
Wiek: 56 lat

Wykształcenie

Jan Adam Kłysz ukończył Uniwersytet Opolski, gdzie studiował na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym.

Studia podyplomowe ukończył w Warszawie, Wrocławiu i Kaliszu.

Kariera Samorządowa

Jan Adam Kłysz jest związany z samorządem od ponad 30 lat, pełniąc szereg ważnych funkcji:

 • Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego (2018-2024)
 • Wicestarosta Kaliski (2014-2018)
 • Pracownik Urzędu Miejskiego w Kaliszu (1994-2014 oraz 2018-2020)
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta (1999-2000)
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury (2001-2014)
  • Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (2018-2020)
 • Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (2019-2024)

Działalność Społeczna i Zawodowa

Jan Adam Kłysz jest aktywnie zaangażowany w liczne organizacje i stowarzyszenia:

 • Wiceprezes OSP w Ostrowie Kaliskim
 • Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (2002-2022)
 • Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich
 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Kaliszu
 • Członek Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzeziny

Publikacje

Jan Adam Kłysz jest autorem książki „Ostrów Kaliski. Nasze dziedzictwo. Tu przeszłość łączy się z przyszłością", która odzwierciedla jego głęboką pasję i zaangażowanie w historię regionu.

Życie Prywatne

Prywatnie Jan Adam Kłysz jest mężem i ojcem. Interesuje się historią regionu, szczególnie powiatu kaliskiego i swojej rodzinnej miejscowości, Ostrowa Kaliskiego.

Podsumowanie

Jan Adam Kłysz to doświadczony samorządowiec, który przez lata swojej kariery oddał się pracy na rzecz społeczności lokalnej. Jego zaangażowanie w rozwój i promocję regionu, a także liczne osiągnięcia zawodowe i społeczne, stanowią solidną podstawę dla jego obecnej roli Starosty Kaliskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Paweł Kaleta
Wicestarosta Kaliski
Zdjęcie osoby Paweł Kaleta
Imię:
Paweł
Nazwisko:
Kaleta
Tytuł:
Radny Rady Powiatu Kaliskiego
Opis:

W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

Do funkcji Wicestarosty należy m.in.:

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa w ramach wewnętrznego podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu, określonych w odrębnym zarządzeniu Starosty.

 

Życiorys:

Paweł Kaleta
Wiek: 34 lata
Stan cywilny: Mąż i ojciec
Zawód: Przedsiębiorca, samorządowiec

Wykształcenie

Paweł Kaleta ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając wykształcenie na kierunku historia.

Kariera Samorządowa

Paweł Kaleta rozpoczął swoją karierę w samorządzie bardzo wcześnie, stając się najmłodszym radnym powiatu w Polsce w wieku 20 lat. Jego działalność samorządowa obejmuje:

 • Radny Powiatu Kaliskiego IV kadencji (2010-2014)
 • Radny Powiatu Kaliskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji VI kadencji (2018-2024)
 • Radny Powiatu Kaliskiego w VII kadencji Samorządu Powiatu Kaliskiego, Wicestarosta Kaliski

Działalność Społeczna i Zaangażowanie

Paweł Kaleta jest aktywnym działaczem społecznym i wolontariuszem. Jego zaangażowanie obejmuje:

 • Wieloletnia działalność w samorządzie studenckim
 • Wolontariat, szczególnie w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Udział w pielgrzymkach na Jasną Górę
 • Organizacja imprez sportowych i kulturalnych

Życie Prywatne

Prywatnie, Paweł Kaleta jest mężem i ojcem, który ceni sobie spędzanie czasu z rodziną. Jego pasje i zainteresowania obejmują:

 • Podróże: Uwielbia podróże, zarówno te małe, jak i duże, zwłaszcza z rodziną.
 • Sport: Od dziecka zakochany w sporcie, szczególnie w piłce nożnej i boksie.
 • Literatura: Pasjonuje się literaturą, szczególnie historyczną, fantastyką, biografiami oraz reportażami.
 • Kinematografia i muzyka: Ceni sobie dobrą kinematografię i muzykę.
 • Rodzina: Najstarszy z siedmiorga rodzeństwa, uwielbia spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

Paweł Kaleta jest przykładem dynamicznego i zaangażowanego samorządowca, który łączy pasję do historii i sportu z zaangażowaniem w sprawy społeczne i samorządowe. Jego działania na rzecz lokalnej społeczności są wyrazem głębokiego zaangażowania i troski o rozwój regionu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Krzysztof Dziedzic
Członek Zarządu
Zdjęcie osoby Krzysztof Dziedzic
Imię:
Krzysztof
Nazwisko:
Dziedzic
Tytuł:
Radny Rady Powiatu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Ewa Woźniak
Członek Zarządu
Zdjęcie osoby Ewa Woźniak
Imię:
Ewa
Nazwisko:
Woźniak
Tytuł:
Członkini Zarządu Powiatu Kaliskiego
Opis:

Życiorys:

Ewa Woźniak
Stanowisko: Członkini Zarządu Powiatu Kaliskiego

Wykształcenie

Ewa Woźniak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i bankowości (Europejski Certyfikat EFCB).

Certyfikaty i Szkolenia

Ewa Woźniak zdobyła szereg certyfikatów i uczestniczyła w licznych szkoleniach, co potwierdza jej szeroką wiedzę i kompetencje w różnych dziedzinach:

 • Certyfikaty:
  • Prawidłowa realizacja projektu i dochowanie jego trwałości
  • Ocena projektów – kwalifikowalność wydatków
  • Dostępność projektu dla osób niepełnosprawnych
  • Pomoc publiczna
  • Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS
  • Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektu
  • Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach POWER
  • Zasady realizacji projektów partnerskich w POWER
  • Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej
  • Przeciwdziałanie korupcji w biznesie
  • Certyfikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”
 • Szkolenia:
  • Zamówienia publiczne do 30 000 euro
  • Pisanie wniosków i prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, sprawozdawczość i monitoring)

Doświadczenie Zawodowe

Ewa Woźniak posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych oraz środków publicznych. Jej profesjonalizm i zaangażowanie w realizację projektów przyczyniły się do sukcesów wielu inicjatyw.

Publikacje

Ewa Woźniak jest autorką kilku publikacji książkowych i artykułów, a także współautorką zeszytów metodycznych dla studentów. Jej prace obejmują tytuły:

 • „Polityka senioralna Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2021-2027”
 • „Ewaluacja Strategii rozwoju ponadlokalnego”
 • „Plan adaptacji do zmian klimatu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Życie Prywatne

Prywatnie, Ewa Woźniak jest zaangażowaną członkinią swojej społeczności, łącząc swoje pasje z działalnością zawodową i samorządową. Jej wszechstronne wykształcenie, bogate doświadczenie i liczne certyfikaty czynią ją cennym Członkiem Zarządu Powiatu Kaliskiego, przyczyniającym się do dynamicznego rozwoju regionu.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zbigniew Słodowy
Członek Zarządu
Zdjęcie osoby Zbigniew Słodowy
Imię:
Zbigniew
Nazwisko:
Słodowy
Tytuł:
Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Leszek Sarzyński
Sekretarz
Imię:
Leszek
Nazwisko:
Sarzyński
Tytuł:
Sekretarz Powiatu Kaliskiego
Email:
sekretarz@powiat.kalisz.pl
Telefon:
62 5014205
Fax:
62 7572622
Opis:

Kalisz, ul. Plac Św. Józefa 5
pokój nr 238

 

Do kompetencji Sekretarza należy:

 1. czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych
 2. nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu
 3. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd
 4. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę
 5. zapewnienie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa
 6. nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa
 7. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę w zekresie określonym przez Zarząd.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Urszula Jędrusiak
Skarbnik
Imię:
Urszula
Nazwisko:
Jędrusiak
Tytuł:
Skarbnik
Telefon:
62 50 14 217
Opis:

Kalisz, ul. Plac Św. Józefa 5
pokój nr 226

 

Do kompetencji Skarbnika należy:

 1. zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
 3. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania
 4. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty
 6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  22‑06‑2004 12:53:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:(62) 5014207 fax: (62) 7572622
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2024 14:22:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive