Samodzielne stanowisko ds. utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności należy w szczególności:

 1. pełnienie funkcji Kierownika Projektu/ Kierownika Branżowego Centrum Umiejętności,
 2. realizacja powierzonego budżetu BCU,
 3. ustalenie harmonogramu prac,
 4. wyznaczanie celów poszczególnych etapów projektu,
 5. kontakt z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji,
 6. koordynacja i nadzorowanie nad sporządzaniem dokumentacji,
 7. nadzorowanie realizacji inwestycji,
 8. nadzorowanie zakupu wyposażenia,
 9. rozdzielanie zadań między członków zespołu projektowego,
 10. sporządzanie raportów z postępów w realizacji,
 11. zarządzanie komunikacją z zespołem pracowników,
 12. utrzymywanie stałego kontaktu z partnerami,
 13. tworzenie dokumentacji,
 14. kontrolowanie czynnika ryzyka, które mogą wystąpić podczas pracy nad projektem,
 15. monitorowanie realizacji projektu,
 16. monitorowanie postępu i terminowości wykonywanych prac,
 17. koordynacja i nadzorowanie nad sporządzaniem dokumentacji,
 18. koordynacja pracy Rady Branżowego Centrum Umiejętności,
 19. opracowanie dokumentacji dot. wpisu Branżowego Centrum Umiejętności do systemu edukacji,
 20. koordynacja organizacji i przeprowadzania szkoleń zawodowych,
 21. koordynacja rekrutacji szkoleń zawodowych,
 22. prowadzenie dokumentacji szkoleń zawodowych,
 23. koordynacja organizacji i przeprowadzania szkoleń branżowych dla nauczycieli,
 24. koordynacja rekrutacji szkoleń branżowych dla nauczycieli,
 25. prowadzenie dokumentacji szkoleń branżowych dla nauczycieli,
 26. koordynacja wnioskowania o nadanie statusu IC dla kwalifikacji "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym",
 27. koordynacja organizacji i przeprowadzenia kursu "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym",
 28. koordynacja organizacji i przeprowadzenia walidacji "Wdrażanie aplikacji wspomagających działalność rolniczą o profilu roślinnym",
 29. koordynacja przygotowania opisu kwalifikacji z zakresu edukacji poza formalnej w zakresie Rolnictwa 4.0,
 30. koordynacja przeprowadzenia badania dot. zapotrzebowania na kwalifikację w zakresie Rolnictwa 4.0,
 31. koordynacja przygotowania wniosku o włączenie kwalifikacji do ZSK,
 32. koordynacja prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów,
 33. koordynacja organizacji i przeprowadzanie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 34. koordynacja i organizacja prowadzenia ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych i innych egzaminów właściwych dla danej dziedziny,
 35. koordynacja współpracy z OKE / CKE,
 36. nadzorowanie pracy administratora strony internetowej,
 37. nadzorowanie pracy administratora platformy zdalnego nauczania,
 38. koordynacja organizacji i przeprowadzania zdalnych szkoleń dla nauczycieli i przedstawicieli branży "Animator współpracy na płaszczyźnie szkoła-pracodawca", "Doradca zawodowy w branży mechanizacji rolnictwa", "Rolnictwo 4.0",
 39. animowanie Forum Dyskusyjnego szkolnictwa zawodowego w branży mechanizacji rolnictwa - na platformie e-learningowej,
 40. tworzenie bazy kontaktów (szkół, pracodawców, uczelni),
 41. organizacja konsultacji z ekspertami z dziedziny mechanizacji rolnictwa,
 42. organizacja konferencji:
  • koordynacja planowania konferencji: sala, zakwaterowanie, aktywności w trakcie konferencji,
  • zarządzanie budżetem konferencji,
  • promowanie konferencji - informacje, zaproszenia,
  • scenotechnika,
  • konferansjer,
  • catering,
  • noclegi,
  • przygotowanie planu konferencji,
  • zarządzanie eventem,
  • przygotowanie agendy,
  • przygotowanie paneli dyskusyjnych,
  • przygotowanie spotkań one to one,
  • przygotowanie warsztatów,
  • przygotowanie konsultacji tematycznych,
  • wybór i uzgodnienia – prelegenci.
 43. nadzorowanie współpracy z pracodawcami i szkołami w obszarze wykorzystania INFOZAWODOWE,
 44. współpraca z Radami Sektorowymi,
 45. koordynowanie prac nad opracowaniem regulaminu i procedury Wyróżnienia Branżowego,
 46. koordynowanie procedury przyznawania wyróżnienia branżowego dla szkół kształcących w obszarze mechanizacji rolnictwa (Ogłaszanie kalendarza, zbieranie wniosków, bieżący kontakt ze szkołami, powołanie zespołu ds. udzielenia wyróżnienia, wręczenie wyróżnienia, koordynacja współpracy w ramach wyróżnienia branżowego),
 47. przedstawianie Radzie BCU rekomendacji (od pracodawców, szkół i uczelni) w zakresie propozycji zmian legislacyjnych usprawniających system kształcenia zawodowego w dziedzinie mechanizacji rolnictwa,
 48. koordynowanie przeprowadzania badania zapotrzebowania na umiejętności, kompetencje, zawody i kwalifikacje w sektorze mechanizacji rolnictwa,
 49. koordynowanie opracowania narzędzi przeprowadzania badań dot. zapotrzebowania rynku pracy,
 50. koordynacja prac dot. opracowania modelu współpracy dla szkół, uczelni i pracodawców,
 51. tworzenie dokumentacji (sprawozdania do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji).
Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: informatyk@powiat.kalisz.pl tel.:062 5014207 fax: 062 7572622
, w dniu:  23‑11‑2023 11:49:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ireneusz Marciniak
email: imarciniak@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014207 fax: 62 7572622
, w dniu:  23‑11‑2023 11:49:54
Data ostatniej aktualizacji:
01‑07‑2024 13:40:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive